Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14835/141, orná pôda o výmere 181 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Ku Škáre.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

30.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 36/2018 zo dňa 12. 12. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku 
parc. č. KNC 14835/141, orná pôda o výmere 181 m
2, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita 
Ul. Ku Škáre. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne oddelenie 
v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárat'-priamy predaj pozemku por. č. 4/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle znaleckého 
posudku č. 13/2019 zo dňa 27. 3. 2019, vyhotoveným spoločnosťou Copytrend, s.r.o., 
Tomášikova 16550/3, 
821 Ol Bratislava-mestská časť Ružinov, 
t.j. lO 800 €. 
Bližšie informácie ohľadom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v Prešov, 
Odboru správy majetku mesta, Majetkovo -právneho oddelenia, 
č. tel.: 
05113100228. 
ljl !' 
1 "'' 
' !'f/ 
JUDr. Ľudmila Va~ová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)