Prerušenie distribúcie elektriny: Slanská 25 Prešov, ČOM: 0000206944, EIC: 24ZVS00003693788 v termíne 16. máj 2019 od 07:40 h do 17:40 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

30.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
37/255268/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
J<ošice/26.04.2019 
37/255268/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované 
prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
Slanská 25 Prešov, ČOM: 0000206944, EIC: 24ZVS00003693788 
v termíne 
16. máj 2019 od 07:40 h do 17:40 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou 
a pravidelnou Qdržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Udržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás 
nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác 
nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen· O 
o 
innogy 
Kontakty 
T LinkaVSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l 
www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91Košice 
Slovenská republika 
Spoločnost je zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l. 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
iČO, 36 599 361 l DIČ, 2022082997 
IČ DPH' 51<2022082997 
Bankové spojen·le: Citibank Europe plc, 
pobočka zahran:čnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
!BAN: 51<07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI Sl< BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)