Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Richard Chovan, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0522741/2019 V Prešove 23. 4. 2019 
Adresát písomností: 
Richard Chovan 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Písomnosť č. k. 052274112019 zo dňa 23. 4. 2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 052274112019 zo dňa 23. 4. 2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 
35 zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, 
posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)