Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Petre Jakabovej bytom Prešov, Marcele Kravcovej bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
Vybavuje /linka 
Vladimír Petr 
051/3100120 
Prešov 
29.04.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje 
Petre Jakabovej bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v 
Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
J 
c . . l 
/ ...r~ 
,' /• .. l 
' iu . :tf·· 
1/ -/ 
! 
l L L i l 
Mgr.' Ľú mila Hälečkov / 
vedúca oddelenia 
f 
i 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
f':. J" 
-·~---
Váš list čislo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše čislo Vybavuje /linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
' ; ~ 
Prešov 
30.04.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Marcele Kravcovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
l . . 
. l!dtt~~~~· ·. 
Mgr. Ľudmila Haleč vá 
vedúca oddel 
ia 
Mestsky úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)