Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Vladimír Dzurja Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 100962476/2019 
Dátum: 25.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Ing. Vladimír Dzurja 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100698847/2019 zo dňa 20.03.2019 je 
uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového 
úradu Prešov číslo· 
l 00698847/2019 zo dňa 20.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
_gznámenla_ na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 0800 l Prešov v kancelárii č. 21 O 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)