Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojhka pre IBV 13 RD, Šalgovík - Prešov".

Oznámenie o začatí územného konania

30.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
č: SU/6749/109207/2019-Ko/154 
Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ, 
e -mail: jan.koval@presov.sk 
i! 051/3100532 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 29.04.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojhka pre IBV 13 RD, Šalgovík 
-Prešov" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 16.04.2019 navrhovateľom Ing. 
Peter Grega, Teriakovská 22, 080 Ol Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 
umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Vodovodná, 
kanalizačná a plynovodná 
prípojhka pre IBV 13 RD, Šalgovík -Prešov", na pozemkoch parc. č. KN-C 431/61, 
431/130, 431/321, 
k.ú. Šalgovík, s vel'kým 
počtom účastníkov konania. 
Líniová inžinierska stavba: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojhka pre 
IBV 13 RD, Šalgovík -Prešov" sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov 
a prevádzkových súborov a to: SO-Ol -Rozšírenie vodovodnej siete 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Rozšírenie 
vodovodnej siete 
Vodovodná, 
kanalizačná a plynovodná prípojhka pre IBV 13 RD, Šalgovík -
Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 431/61, 4311130, 431/321, k.ú. Šalgovík, verejnou 
vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s §36 ods.l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
/stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
23.05.2019 o 09:30 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do predloženého 
návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
2 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie 
navrhovanej stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 
051/3100532. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa 
na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podl'a §36 ods. 4) stavebného 
zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Na vedomie: 
l. Ing. Peter Grega, Teriakovská 22, 080 O l Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
Ing. Joze uka 
vedúci stave bb: 'ho úradu 
3. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ičo 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
4. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
6. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
IO. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
ll. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
CO/ 
Mesto Prešov-Stavebný úrad 
3 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Vodovodná, 
kanalizačná a plynovodná prípojhka pre IBV 13 RD, 
Šalgovík -Prešov", 
SO-Ol -Rozšírenie vodovodnej siete bola vyvesená na úradnej tabuli 
mesta Prešov 
dňa .; ............ : ....... -........... :
7 
................. . 
u--,_...,......,__~, '; 
c , ~-~----
............................................................ 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Vodovodná, 
kanalizačná a plynovodná prípojhka pre IBV 13 RD, 
Šalgovík -Prešov", 
SO-Ol -Rozšírenie vodovodnej siete bola zvesená z úradnej tabule 
mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

r
--_--_----------- 
S
ITU
ÁC
I
A M==1:500 
43
1
/
1
6
+
*
(&
(
'
.
ROč,13
4
3
1/
62
I
I
IQIIROč,IO431/65ROč.12
43
1
/
6
3ROč.ll
4
3
1
/
64
\
\\\\
\ROč,l\431/108\\431/60
R
Oč,2
4
3
1/1
0
8ROč,3431/)08
+*(
&
*'
+*
(&
*
+\
\\\
'
<.;VODOVO I D90x8,2 PE,PN /6 
431
/
28
+(&&/*


43
1
/
1
21
RDč,4
431/
1
0
8RDč.ô
43
1
/
1
0
8
+*
(
&+)
+
*
(
&+'+*(&++
+*
(
&*-
+*
(
&*/
L
EGE[
~
DA-:::--::=--:>- 
H
Z
O
SJD:DJ':g
ED:M;
B
C
6>L:F7CH:C1.
q
79
>H
7`]`P[](W\]bRSceSbrp]c!PePceSbr!`n^_Pc]b#+>7KA;!^]SeT[\k`^]YZ]^][
ZO
DP
.PR
O
JEK
T
A
NTWPRACOVALKRESLIL•KONTROLOVAL
f-!
'I
N
~
G
~
.M~.~KAo=L""IN"-,A_,--I"-,N""G.",,M"--.-"K!;!!AL:!!IN::..A,---'--".I~,-"IG"".Mo,_.--,K",A""LI""NA~L.!.IN,-"G,,-,-.Š",.""SE""N""A"",J_--lIng,MartinKALINASTAVEBNIKIng,GregaPeteramajiteliaIBV13RDšalgovil<A"todzo~nf,to"bnl'nt'n'"17.no~embro134 
dI080 01 Prešov
ST
A
V
BAVodovonÓ,kanalizačnóapynovodnóprípojl<apreIBV13RO~~'o_lin,_m~","'''","I.'k~_1
Šalgov
i
k-Prešov~;~=~NstovbyFOm~~A4
OBJ
E
K
TSO-01RozšfRENIEVODOVODNEJSIETE~~J~019M'~~{oí
Č
.
Z
ÁKA
Z
K
YC.SÚPF1AW
1
304
-
1\
C
.I!WRESU
S
I
TUAc
l
AOBSAH

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)