Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

02.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -Z. 05. 7YJ 
Vyvesené dňa----------
Hlavná 73, Prešov 
Zvesené dňa ----------
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 30. 04. 2019 
Vybavuje: Ing. Franková mária, č. tel. 051/31 OO 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná dňa 03. 04. 2019 žiadateľom -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov /správca/ na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
bytového 
domu na Ul. Exnárova 1,2,3,4 v Prešove žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov", miesto 
stavby bytový dom 
na Ul. Exnárova č. 1-4 v Prešove, súpisné č. 6620 , na pozemku parc. 
č. KN C 14347, v katastrálnom území Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 
61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 
7 pracovných dní odo 
dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 
61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove -stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/3100 535/. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov" musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) 
2 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk.. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
\):{ 
Ing.Joz 
vedúci stavebn' o úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov", bola vyvesená na úradnej 
tabuli Mesta Prešov 
-Z 01. ZJ'J 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu na Ul. Exnárova č. 1-4 Prešov", bola zvesená z úradnej tabule 
Mesta 
Prešov 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)