Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko na Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov - na zákrute za MŠ".

Oznámenie o začatí územného konania

02.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        .· 
Obec Petrovany 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná 73 
Číslo: SU-S/7245/110402/2019-Cj 
Vybavuje: Čajka M. 
[8J martin.cajka@presov.sk 
s 051/3100531 
stavebný úrad 
-z. ns. z:r1 Vyvesené dňa _________ _ 'ZvesenFi rlňa --------·--
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 02.05.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku stavbu: 
"Parkovisko na Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov -na zákrute za MŠ" 
Na Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej v texte 
len 
"stavebný zákon"), bol podaný dňa 10.04.2019 navrhovateľom MsÚ Prešov -odbor 
strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia 
pre umiestnenie inžinierskej stavby: "Parkovisko na Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov -
na zákrute za MŠ", na pozemkoch parc. č. KN-C 9310/500, 9310/507, 9310/626, 9418/100, 
katastrálne územie Prešov, s vel'kým počtom účastníkov konania. 
Inžinierska stavba: 
"Parkovisko na Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov -
na zákrute 
za MŠ" sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a to: 
• SO Ol -Odstavné plochy 
• SO 02 -Sadové úpravy 
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") v znení jeho noviel a v súlade s §36 ods.4) stavebného zákona 
oznamuje 
začatie územného konania všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou 
o umiestnení inžinierskej stavby: 
"Parkovisko na Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov -na 
zákrute za MŠ", na pozemku parc. č. KN-C 9310/500, 9310/507, 9310/626, 9418/100, 
katastrálne územie Prešov. 
Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
03.06.2019 o 10:30 hod. 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarková č. 26, 
v zasadacej 
miestnosti na l. Poschodí, miestnost' č. 217. 
Do predloženého n
ávrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány 
a org
anizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
2 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 304, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné 
sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100531. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mallii vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak 
sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie 
je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho 
poriadku a podľa §36 ods. 4) 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, ked' 
došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
•• OSEc PETRO'' 
... w-Jt\Ny 
S!avcbn~ --
so sídl Y Uľad "' 
··om na 11;1 • ! 
080 01 p Ft~ e Prešove 
. .. . sov 
Na vedomie: 
Ing. o fTuka 
vedúci stavebného úradu 
l. Navrhovateľ: MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
3. MsÚ 
Prešov-ODaŽP, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
6. 
SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
7. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
3 
8. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti Ó ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
ll. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 829 40 Bratislava 
14. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava2 
15. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
16. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
17. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
19. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
20. 
Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany-pre spis 
CO/ 
Mesto Prešov -spoločný obecný úrad 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: "Parkovisko na 
Ul. Antona Prídavka č. 26, Prešov -na zákrute za MŠ", bola 
vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
-z. 05. 21] 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: "Parkovisko na Ul. Antona Prídavka 
č. 26, Prešov -na zákrute za MŠ bola 
zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)