Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

Oznámenie o začatí územného konania

02.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec Petrovany 
so sídlom na Msú Prešov, Hlavná 73 
Císlo: SU-S/7181/110313/2019-Cj 
Vybavuje: Čajka M. 
jgJ martin.cajka@presov.sk 
li 051/3100531 
stavebný úrad 
-1. 05. ZT1 
Vyvesené dňa ________ _ 
Zvesené dňa----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 30.04.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku stavbu: 
"Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov -za blokmi kolmé státie po 
oboch 
stranách pozdÍžnej cesty" 
Na Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej v texte 
len 
"stavebný zákon"), bol podaný dňa 15.04.2019 navrhovateľom Ms Ú Prešov -odbor 
strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia 
pre umiestnenie inžinierskej stavby: "Parkovisko 
na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov-za 
blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty", na pozemkoch parc. č. KN-C 
1623511, katastrálne územie Prešov, s veľkým počtom účastníkov konania. 
Inžinierska stavba: 
"Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov -za blokmi 
kolmé státie po oboch 
stranách pozdÍžnej cesty" sa člení v rozsahu nasledovných 
stavebných objektov a to: 
• SO Ol -Ods tavná plocha "OP l" 
• SO 02 -Sadové úpravy 
• SO 03 -Verejné osvetlenie 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s §36 ods. 4) stavebného zákona, oznamuje začatie 
územného konania všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou o umiestnení 
inžinierskej stavby: "Parkovisko 
na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov-za blokmi kolmé 
státie po oboch 
stranách pozdÍžnej cesty", na pozemku parc. č. KN-C 16235/1, katastrálne 
územie Prešov. 
Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods. l 
stavebného zákona, ť!stne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
03.06.2019 o 09:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217. 
2 
Do predloženého návrhu mozu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány 
a organizácie spolupôsobiace v územnom 
konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 304, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 05113100531. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozmňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením 
§26 ods. 2) správneho poriadku a podľa §36 ods. 4) 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
OBEC PETROVANY 
Stavebný úrad 
so sídlom na Msú v PrešovA 
080 O 1 P R E š o v ~ Ing. Jo f uka 
vedúci stavebného úradu 
3 
Na vedomie: 
l. Navrhovateľ: MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
2. Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
3. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
4. MsÚ Prešov-
OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Msú Prešov-ODaŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
6. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
8. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
IO. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,080 Ol Prešov 
ll. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
12. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
14. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
16. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
17. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88,080 Ol Prešov 
18. Slovanet ,a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
20. Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany-pre spis 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný obecný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: 
"Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov -za blokmi kolmé státie po 
oboch stranách pozdÍžnej cesty", bola vyvesená na úradnej 
ta~~~i , .esftfrešov 
MESTO PREŠOV 
dňa ............. :~~e~.~~.i:':Ý..~~~~ ............... . 
ná č. 73 
EŠ 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: 
"Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov -za blokmi kolmé státie po 
oboch stranách pozdÍžnej cesty", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)