Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivana Štieberová naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                "·· .. 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2209/2019 Prešov, 3. 5. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ivana Stieberová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2209/2019 zo dňa 29.4.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 
Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2209/2019 zo dňa 29.4.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. 
c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v 
v~te-n-1ťt<,/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)