Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ... .. ~ . . i -•. ' 
Číslo: 101032912/2019 
Dátum: 03.05.2019 
'.·,-·,·· 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: LA BOOK s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa 
Ševčenka 35, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100927486/2019 zo dňa 23.04.2019 
je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100927486/2019 zo dňa 23.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov v kancelárii č., Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
)'., 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
/ c'-''"'c-CC:''(. ( 
,.,6' ..... c.~ 
• 
·_:_· • __ • -· ._-;.; ~.:.-; • .;·;:·o • o • o ••• o o o ••••• o o • o o •••• o •• o •••• o • o o o 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)