Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Brestov, IBV Záhumnie- VN, NN aTS".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

06.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/7670/2018-Su. V Prešove dňa: 26.04.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinuierskú stavbu: 
"Brestov, IBV Záhumnie-VN, NN aTS" 
Navrhovateľ: 
Obec Brestov 
adresa: 
Brestov 99, 082 05 Brestov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 14.05.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"Brestov, IBV Záhumnie-VN, NN aTS" 
v katastrálnom území: 
Brestov 
na pozemku parc. č. KN-C 290/39, KN-C 355/8, KN-C 393/2, KN-E 682/2, KN-E 
683/1, KN-E 683/2, KN-E 684/1, KN-E 684/2, KN-E 
685, KN-E 
686, KN-E 687/1, KN-E 687/2, KN-E 688/1, KN-E 688/2, KN-E 
689, KN-E 690, KN-E 69111, KN-E 69112, KN-E 692, KN-E 693, 
KN-E 694, KN-E 695/1, KN-E 695/2, KN-E 696, KN-E 697, KN-
E 752/1, KN-E 756/2, KN-E 758/2, KN-E 1602/2, KN-E 1604/2, 
KN-E 755 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Brestov, 
IBV Záhumnie-VN, NN aTS" 
Líniová inžinierska stavba "Brestov, IBV Záhumnie-VN, NN aTS" sa bude realizovať na 
pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č KN-C 290/39, KN-C 355/8, KN-C 393/2, 
KN-E 682/2, KN-E 683/1, KN-E 683/2, KN-E 684/1, KN-E 684/2, KN-E 685, KN-E 686, 
KN-E 687/1, KN-E 687/2, KN-E 688/1, KN-E 688/2, KN-E 689, KN-E 690, KN-E 691/1, 
KN-E 
69112, KN-E 692, KN-E 693, KN-E 694, KN-E 695/1, KN-E 695/2, KN-E 696, KN-E 
2 
697, KN-E 752/1, KN-E 756/2, KN-E 758/2, KN-E 1602/2, KN-E 1604/2, KN-E 755, k.ú. 
Brestov. 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Brestov, ako 
je zakreslené v situačnom výkrese v 
mierke 
M=1 :500 ktorý vypracoval Ing. Jakub Mikloš a je súčasťou dokumentácie pre 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby a tvorí 
nedeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia .. 
Inžinierska líniová stavba (ďalej len stavba) "Brestov, IBV Záhumnie -VN, NN a TS" 
pozostáva z týchto stavebných objektov: 
Členenie stavby 
SO O l VN Prípoj ka 
SO 02 Káblové NN rozvody 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie 
SO 04.1 Verejné osvetlenie 
SO 04.2 Rozhlas 
PS Ol Trafostanica 
SO O l VN prípoj ka 
Napojenie novej blokovej 
transformačnej stanice TS-Brestov je riešené odbočením z 
existujúceho vzdušného vedenia linky V-397. Jestvujúci úseková 
odpinač UV397-AR211 
osadený na 
pb.č. VN397 _PAR211_10 demontovať a nahradiť ho novým úsekovým 
odpínačom ktorý sa osadí na navrh. pb.č. VN3 97 _ P AR211_11. Do linky postaviť nový pb.č. 
VN397 _PAR211_11 JB 10,5/10kN ktorý sa osadí na pozemku KN-E parc.č. 756/2 . Na 
navrh. podperný bod 
osadiť nový úsekový odpínač nad vedenie UVEI 25/400 pre jestv. 
TS0593-0001 Brestov a zvislý odpínač OTE 25/400-32+HDA na vývode pre navrh. TS
Brestov. 
Od od bočného podperného bodu je trasa káblovej VN prípojky vedená káblom 3x (20-
NA2XS2Y lx70RM/16) uloženom v zemi po pozemkoch parc.č. KN-C 393/2 a pozemkoch 
parc.č. 756/2, 758/2, 1604/2, 752/1, k.ú. Brestov. Vedenie projektovanej VN prípojky bude 
ukončené v projektovanej blokovej transformačnej stanice TS-Brestov. 
SO 02 Káblové NN rozvody 
Z navrh. NN 
rozvádzača trafostanice sa káblom 1-NAYY-J 4x150SE napoja návrh. skrine SR. 
Od NN rozvo trafostanice je NN káblové vedenie uložené v zemi v chráničke KSX-PEG ll O 
po pozemkoch parc.č. KN-C 290/39, KN-C 355/8, KN-C 393/2 a pozemkoch KN-E parc.č. 
KN-E 682/2, KN-E 683/1, KN-E 683/2, KN-E 68411, KN-E 684/2, KN-E 685, KN-E 686, 
KN-E 
68711, KN-E 687/2, KN-E 688/1, KN-E 688/2, KN-E 689, KN-E 690, KN-E 69111, 
KN-E 69112, KN-E 692, KN-E 693, KN-E 694, KN-E 695/1, KN-E 695/2, KN-E 696, KN-E 
697, KN-E 
1602/2 k.ú. Brestov Uloženie NN káblov je v zemi. Navrh. skrine SR budú 
osadené na pozemkoch 
parc.č. KN-C 393/2, KN-C 290/39 a pozemkoch parc.č. KN-E 694, 
KN-E 689, KN-E 683/1 k.ú. Brestov. 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie 
Z navrh. prípojkových 
skríň sa káblami napoja jednotlivé elm. rozvádzače RE. Jednotlivé NN 
káble a elm. 
rozvádzače RE sú osadené na pozemkoch parc.č. KN-C 314, KN-C 317, KN-C 
312, KN-C 
307/1, KN-C 299, KN-C 300, KN-C 292/1, KN-C 290/37, KN-C 290/46, KN-C 
290/45, KN-C 290/44, KN-C 290/40, KN-C 290/52, KN-C 290/50 a pozemkoch parc.č. KN-E 
716, k.ú. Brestov. 
3 
SO 04.1 Verejné osvetlenie: 
Zjestv. vzdušnej NN siete sa káblom 1-AYKY-J 4x25RE napojí navrh. elm. 
rozvádzač RVq. 
Z navrh. rozvádzača RVO sa káblami 1-AYKY-J 4x25RE napoja jednotlivé stlpy VO. Navrh. 
NN káble a stlpy 
VO sa osadia na pozemkoch parc.č. KN-C 290/39, KN-C 355/8, KN-C 
393/2 a pozemkoch 
parc.č. KN-E 756/2, KN-E 758/2, KN-E 1604/2, KN-E 1602/2, KN-E 
75211, KN-E 755, k.ú. Brestov. 
SO 04.2 Rozhlas: 
Z jestv. rozvodu rozhlasu sa káblami 1-CYKY-0 2x4mm2 napojí rozvod rozhlasu. Navrh. 
káble rozhlasu a reproduktory sa osadia na pozemkoch 
parc.č. KN-C 393/2 a pozemkoch 
parc.č. KN-E 756/2, KN-E 758/2, KN-E 1604/2, KN-E 75211, KN-E 755, k.ú. Brestov. 
PS Ol Trafostanica 
Projektovaná 
transformačná stanica Gräper HKP-priebežná s transformátorom 250kVA bude 
umiestnená 
na pozemku parc. č. KN-C 393/2, k.ú. Brestov. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí 
spÍňať podl'a § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej 
bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. 
Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť 
povrch verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. 
Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd 
na vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť 
stabilitu vedľajších stavieb a svahu .. 
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a§ 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovate!' je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo 
k znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 
dní pred začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného 
prostredia a KS o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného 
priestranstva a verejnej zelene. 
4 
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej 
vrstvy pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej 
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 
m2 navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle 
zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a 
STN 837010 o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m 
od päty 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a§ 
13 vyhl. č. 532/2002 z. z. 
14. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. 
OU-PO-OSZP3-2018/0013693-02, zo dňa 28.02.2018) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 
zákona o odpadoch. 
2. Stavebník 
zabezpečí zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -
terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je v rekultivácii. 
3. Stavebník je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov 
s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii. 
4. Ak v priebehu výstavby alebo počas prevádzky budú vznikať nebezpečné druhy 
odpadov v množstve 
väčšom ako l t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie 
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle §97 ods. l) písm. g) zákona 
o odpadoch s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších dokladov 
potrebných na vydanie predmetného súhlasu. 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 
v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
6. Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob 
nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých 
množstvách odpadov. 
OÚ Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (č. OU-PO-OCDPK-
2018/013974-002, 
zo dňa 12.07.2018) určil: 
l. Predmetnú stavbu žiadame umiestniť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 
obce. 
2. Ak plánovaná stavba je navrhovaná v extraviláne, stavebník je povinný požiadať 
tunajší cestný správny orgán o udelenie výnimky na stavebnú činnosť v ochrannom 
pásme pozemnej komunikácie v štádiu prípravnej dokumentácie. 
3. Dokumentáciu stavby doplniť o projekt dočasného dopravného značenia (zvláštne 
užívanie, státie mechanizmov v pracovnej polohe na ceste, nakladanie a skladanie 
materiálu, príp. 
čiastočnú uzávierku a pod.) a tento odsúhlasiť s krajským dopravným 
inšpektorátom, KR 
PZ v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov. 
4. Križovanie cesty káblového vedenia s cestou realizovať v súlade s platnou STN, 
vedenie viesť kolmo na os cesty. 
5 
5. Výstavbou elektrického vedenia nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, modernizácii cesty a 
sťažovaniu jej údržby. Pevné nadzemné 
objekty (trafostanicu, stlpy a pod. 
), stavebník je povinný umiestniť v takej 
vzdialenosti mimo hlavný dopravný priestor cesty, aby netvorili pevnú prekážku na 
pozemných komunikáciách 
podľa ustanovenia § 20 ods. l cestného zákona. 
6. Umiestnenie podperných bodov vedľa cesty žiadame umiestniť tak, aby 
nepredstavovali pevnú prekážku a kolízny bod pre 
účastníkov cestnej premávky. 
7. Pri trasovaní vedenia v súbehu s cestou žiadame 
umiestniť mimo teleso cesty v 
dokumentácii stavby žiadame presne 
vyznačiť vzdialenosť objektov stavby 
(podperných bodov, trafostanice, kábla, 
atď.) od okraja vozovky resp., od osi cesty. 
Jednotlivé vzdialenosti 
odsúhlasiť so správcom cesty -Správou a údržbou ciest PSK, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, resp. s jej vlastníkom -Prešovským samosprávnym 
krajom, Nám. mieru 2, 
08001 Prešov. 
8. Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby 
ciest, t.j. mimo mesiace november-marec. 
9. Stavebné práce realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky 
cesty, príp. k jej poškodeniu. 
l 
O. V prípade potreby obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte 
pred 
začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie 
povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku cesty a 
určenie 
dočasných dopravných značiek a zariadení. V takom prípade je nutné dokumentáciu 
stavby 
doplniť o projekt dočasného dopravného značenia a tento odsúhlasiť s krajským 
dopravným inšpektorátom, KR 
PZ v Prešove, Pionierska 33,08005 Prešov. 
PSK, Úrad PSK, Odbor správy majetku (č. 02954/2018/DI-15, zo dňa 11.07.2018) určil: 
l. Elektrické káblové vedenie resp. osadenie stÍpov pre vzdušné vedenie žiadame 
realizovať mimo cestného telesa predmetnej cesty. 
2. Priečne kríženie cesty realizovať výlučne pretláčaním tak, aby nebolo ohrozené cestné 
teleso. 
3. Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov. 
4. 
V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty sa žiadateľ zaväzuje na výzvu 
správcu cesty vedenie 
odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady. 
5. Správa a údržba ciest 
PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred 
začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, 
oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia 
stavu pred a po realizácii prác 
(p. Mul' č. t. 0915 963373). Na preberacom konaní po 
ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného 
zamerania predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči 
cestnému telesu. 
6. 
O zvláštne užívanie cesty 111/3438 a realizáciu stavebných prác na tejto ceste je potrebné 
požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor 
cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií. 
7. Zriadenie vecného bremena. Nevyhnutnou podmienkou pre riadne užívanie stavby 
"BRESTOV, IBV ZÁHUMNIE -VN, NN, TS" je zriadenie vecného bremena na 
nehnutel'nom májetku 
PSK (parcela KN-E Č. 1604/2, k.ú. Brestov) v súlade so 
"Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK". 
KRPZ 
v Prešove, KDI (č. KRPZ-PO-KDI-065-125/2018, zo dňa 19.04.2018) určil: 
L Je nutné dodržiavať minimálny rozhľad 100m pred i za pracovným miestom, preto pri 
prácach vo vzdialenosti l 
OO rn a menej od každej križovatky, alebo zákruty je nutné 
regulovať cestnú premávku aj prostredníctvom náležite poučených osôb ! 
6 
2. O určenie prenosného dopravného značenia ako aj o zvláštne užívanie a čiastočnú 
uzávierku cesty III/3438 k. ú. Brestov je potrebné požiadať príslušný cestný správny 
orgán 
podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pred 
samotnou realizáciou uvedených prác. 
3. Výkon prác požadujeme 
vykonať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých 
dotknutých 
účastníkov s poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4. Počas vykonávania rekonštrukčných prác požadujeme zachovať šírkové pomery 
jednotlivých jazdných pruhov 
podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
5. Počas realizácie jednotlivých prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na ceste 
III/3438 v obci Brestov, 
je realizátor stavby povinný mať pri sebe projektovú 
dokumentáciu prenosného dopravného 
značenia odsúhlasenú KDI, na základe ktorej 
môže 
byť vykonaná kantrola osadenia prenosného dopravného značenia zo strany 
Policajného zboru 
SR alebo cestného správneho orgánu. 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (č. SUCPSK-P0/207(619)2018-001, 
zo dňa 09.03.2018) určila: 
l. Elektrické káblové vedenie resp. osadenie stlpov pre vzdušné vedenie žiadame 
realizovať mimo cestného telesa predmetnej cesty. 
2. Priečne kríženie cesty realizovať výlučne pretláčaním tak aby nebolo ohrozené cestné 
teleso. 
Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov. 
3. V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty sa žiadateľ zaväzuje na výzvu 
správcu cesty vedenie 
odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady. 
4. 
Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred 
začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, 
oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia 
stavu pred a po realizácii prác. 
(p. Mul' č. l. 0915963373) 
5. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty 
dokumentáciu 
porealizačného zamerania predmetnej stavby s určením polohopisnej a 
výškopisnej polohy 
voči cestnému telesu. 
VSD, a.s. (č. 3630/2018, zo dňa 27.02.2018) určila: 
l. PD odsúhlasujeme pre účely územného a stavebného povolenia, VSD, a.s., požaduje 
doručiť realizačnú projektovú dokumentáciu. 
2. VN rozvádzač DTS, zosúladiť s vyjadrením 16670/2017 zo dňa 8.8.2017 
žiadame 
predložiť na vyjadrenie našej spoločnosti. 
SPP-Distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0217/2018/Lo, zo dňa 15.03.2018) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 
7 
09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie čhmostí z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný 
do stavebného 
denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí 
byť ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 l ll 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 O l. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 
80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: neboli vznesené . 
Toto rozhodnutie platí v zmysle§ 
40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 
8 
ods. 3 stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím 
uvedenej lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Brestov podala dňa 14.05.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Brestov, IBV Záhumnie-VN, NN a 
TS" -líniová inžinierska stavba kat. úz. Brestov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Mesto Prešov -stavebný úrad oznámil 
podľa § 36 stavebného zákona dňa 21.05.2018 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a 
dňa 20.06.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov a v obci Brestov od 24.05.2018 
do 16.06.2018. 
Stavebník je držitel'om povolenia na podnikanie v energetike a ma oprávnenie 
na 
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektricl{ej siete. K pôvodnej trase 
elektrického vedenia ma žiadatel' iné právo v súlade so zákonom 
251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, resp. na základe 
predchádzajúcej legislatív, platnej v 
čase zriadenia tohto zariadenia. 
V zmysle § ll ods. 5 zákona o energetike ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri 
obvyklom užívaní 
nehnuteľnosti má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené 
obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti. Nárok možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním 
poverenej osoby 
do šiestych mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel. Najneskôr 
však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania 
nehnuteľnosti, inak právo 
vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti 
zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nedohodnú každý z nich môže súdu podať návrh 
na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady 
do šiestich mesiacov odo dňa 
uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia. V zmysle zákona o energetike sa vlastníkom 
nehnuteľnosti rozumie, ylastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: OÚ Prešov -Odbor 
starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov -Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, a. s. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, KRPZKDI, VSD, a.s., SPP-Distribúcia,a.s., Slovak 
Telekom, a.s., VVS, a.s., Orange Slovensko, a.s., UPC Broadband Slovakia s.r.o., CondorNet 
s.r.o., Slovenská správa ciest, 
OR HaZZ v Prešove, Ministerstvo Obrany SR, Ministerstvo 
vnútra 
SR -Centrum podpory Prešov. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej 
časti 
rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom obce 
Brestov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
9 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, 
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a obce Brestov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk) a obce Brestov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
.,. l 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Brestov, IBY 
Záhumnie-VN, NN aTS", bola vyvesená na úradnej tabuli obce Brestov. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Brestov, IBY 
Záhumnie-VN, NN aTS", bola zvesená z úradnej tabule obce Brestov. 
dňa ............................................... : .... . 
Pečiatka a podpis 
lO 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Brestov, IBV 
Záhumnie-VN, NN a TS", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Brestov, IBV 
Záhumnie-VN, NN a TS", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov. 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)