Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l O l 00880112019 
Dátum: 30.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Anton Hrin 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100986769/2019 zo dňa 
29.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100986769/2019 zo dňa 29.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa 
vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezd0slavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)