Stavebné povolenie: "Rodinný dom s napojením na TVÚ v meste Prešov".

Stavebné povolenie

07.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná č. 73 
Císla: SU/4857/111573/2019-Kt 
Vec 
-7 D5. ZY 
Vyvesené di1a--------· 
Mesto Prešo~""""'"lí rlil 
stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 06.05.2019 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: "Rodinný dom s napojením na TVÚ v meste 
Prešov", 
na pozemku parcelné číslo KN-C 4686/5 katastrálne územie Prešov, stavebníka 
Lenka Eštočinová, Mirka Nešpora 15, 080 Ol Prešov 
Stavebné povolenie 
(verejná vyhláška) 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel /ďalej v texte 
stavebný 
zákon/, na základe žiadosti Lenka Eštočinová, Mirka Nešpora 15, 080 Ol Prešov 
prerokoval podanú žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom 
konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po 
poslidení a preskúmaní 
žiadosti 
o stavebné povolenie podľa§ 37, § 62 a§ 63 stavebného zákona rozhodol takto: 
Stavebníkovi: 
Lenka Eštočinová, Mirka Nešpora 15, 080 Ol Prešov sa podľa§ 39a ods. 4 
a § 66 stavebného zákona 
povoľuje 
stavba: "Rodinný dom s napojením na TVÚ v meste Prešov". Ide o jednopodlažný 
rodinný dom, bez 
podpivničenia s pultovou strechou. Murovaná stavba z tehál so zateplením. 
Tento rodinný dom bude postavený na betónových základoch pevne spojený zo zemou ako 
trvalo 
obývateľná stavba. Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku parcelné číslo KN - C 4686/5 katastrálne územie Prešov. 
Rodinný dom pozostáva: 
l. NP: Zádverie, obývacia izba, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, 2x izba. 
Zastavaná plocha rodinného domu je 
79,80 m
2, 
úžitková plocha je 61,90 m2 
a obytná 
plocha 
je 40,35 m
2• 
Stavba sa bude realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom sucasne 
overenej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 
Ing. Martin Muranský. Projektová 
dokumentácia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
2 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Podl'a platných Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schválených 
uznesením 
MsZ Prešov č. 17/2018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Prešov č. 5/2018, 
ktorým sa vyhlasuje Záväzná 
čast' Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prešov, 
schválené uznesením MsZ Prešov č. 18/2018 dňa 12.12.2018 pozemky parc. č. KN-C 
4686/5 
k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha určená pre 
bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí regulatív 
RL B.l. 
Navrhovaná výstavba rodinného domu pre funkciu bývania na pozemku parc. č. KN
C 4686/5 
k. ú. Prešov je v súlade s regulatívom RL B.1a) Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta 
Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu mesta 
Prešov v znení Zmien a doplnkov 20 l 7. 
Po posúdení predloženej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie 
stavby: 
"Výstavba rodinného domu na pozemku parc. č. K.N-C 4686/5 k. ú. Prešov 
Vodárenská uliva v Prešove pre funkciu bývania", spracovanej zodpovedným 
projektantom Ing. Martinom Muranským, autorizovaným stavebným inžinierom a Ing. 
Františkom 
Sitarčíkom v decembri 2018, súhlasíme s návrhom upravenej a doplnenej 
dokumentácie v zmysle podmienok stanoviska 
č. OHAM/2072/2019 zo dňa 
08.02.2019. 
2. Rodinný dom sa osadí podl'a zakreslenia na situačnom pláne: 
• 2,00 m od hranice pozemku par. č. KN-C 4687 /l O rovnobežne s touto 
hranicou (východná strana) 
• 4,528 m od hranice pozemku par. č. K.N-C 4687/6 najmenšia vzdialenosť 
s touto hranicou (južná strana) 
• 2,00 m od hranice pozemku par. č. KN-C 4686/2 najmenšia vzdialenosť s touto 
hranicou 
3. Rodinný dom bude realizovaný 
na jednom podlaží, obdÍžnikového pôdorysu 
s rozmermi v hlavných osiach 
10,50 m 
x 7,60 m t.j. max. dÍžka x šírka 
priečelí. 
Rodinný dom bude zastrešený pultovou strechou. 
4. Výškové osadenie stavby rodinného domu bude riešené nasledovne: 
• upravený terén bude riešený na kóte -0,25 m 
• podlaha prízemia (I. N.P.) bude riešená na kóte± 0,00 m = 259,90 m n.m., 
• celková výška stavby + 4,66 m 
5. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduchú pozemnú stavbu, tunajší stavebný úrad 
upúšťa od jej vytýčenia oprávnenými osobami podl'a § 75 ods. l stavebného zákona. 
Za súlad priestorovej polohy pozemnej stavby s dokumentáciou overenou 
v stavebnom konaní zodpovedá stavebník 
podľa §75a ods.2 stavebného zákona. 
6. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky 
na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z., bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody 
stavebných výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
7. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby rodinného domu. 
8. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámit' začatie 
výstavby rodinného domu v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
9. Osobou vykonávajúcou stavebný dozor na pozemnej stavbe bude Ing. Martin 
Muranský, ktorý má potrebnú odbornú kvalifikáciu. Stavebný dozor sleduje spôsob 
a postup 
uskutočňovania pozemnej stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického' vybavenia 
na stavbe, 
odborné ukladanie strojov a zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka 
podľa § 
46a stavebného zákona. Taktiež spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí 
vydaných 
na uskutočňovanie pozemnej stavby podľa § 46b stavebného zákona. 
3 
l O. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa 
§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
ll. Výstavbu rodinného domu bude uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou. 
12. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý 
je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný 
účel podľa § 43 f stavebného zákona. 
13. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa§ 43g stavebného 
zákona. 
14. Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok 
a nesmie sa 
odviesť na susedný pozemok. Stavebník je povinný zrealizovať odvedenie 
dažďovej vody do retenčnej nádrže podľa overenej PD. 
15. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. 
na uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom "Stavba 
povolená". 
Na štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
pozemnú stavbu povolil. 
17. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
18. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
19. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie rodinného domu uvedené do pôvodného 
stavu, za 
čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby 
nespôsobovali škody tretím osobám, t.j. aby sa podstatne nezmenil vzhľad prostredia 
alebo odtokové pomery v území . 
V opačnom prípade je potrebné požiadať stavebný 
úrad o vydanie povolenia terénnych úprav 
podľa§ 71 stavebného zákona. 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povolit' podľa 
§ 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadost' stavebníka. 
22. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
23. Stavebník je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, učenej na možnosť podania 
odvolania. 
24. S pozemnou stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Osobitné podmienky: 
l. Zásobovanie rodinného domu elektrickou energiou je zabezpečené z jestvujúceho 
elektromerového 
rozvádzača RE, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom mieste na 
pozemku parcele 
číslo KN-C 4686/5. Zmluva o združenej dodávke elektriny s VSE, 
a.s. č. 1534243 zo dňa 11.02.2019. 
2. Zásobovanie rodinného domu pitnou a úžitkovou vodou je zabezpečené cez jestvujúcu 
vodovodnú prípojku napojenú na verejný vodovod. Vodomer 
je umiestnený vo 
4 
vodomernej šachte na pozemku parcele číslo KN-C 4686/5. Zmluva o dodávke vody 
z verejného vodovodu s 
VVS, a.s. č. 50-000148799PD2019 zo dňa 11.02.2019. 
3. Odkanalizovanie rodinného domu je zabezpečené cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku 
napojenú na verejnú kanalizáciu. Revízna šachta 
je umiestnená na pozemku parcelné 
číslo KN-C 4686/5. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd s VVS, a.s. č. 50-
000148799PD2019 
zo dňa 11.02.2019. 
4. Prístup k stavbe bude zabezpečený z miestnej komunikácie cez novozriadený vjazd 
z pozemku na parcele 
číslo KN-E 1293/215, ktorého vlastníkom je mesto Prešov. 
Mesto Prešov, ako cestný správny orgán v zmysle § 3b ods. 3 cestný zákon súhlasí so 
zriadením samostatného vjazdu z miestnej komunikácie na Vodárenskej ulici na 
pozemok KN-C 4686/5 katastrálne územie 
Prešov šírky 3 
m zrealizovaný sklopením 
obrubníka medzi vozovkou cesty a chodníkom. 
5. Odvod spalín z krbových kachlí bude podľa platnej PD zaústený do komínového 
telesa 
SCHIEDEL MST 150 vedeného vertikálne cez strešnú konštrukciu min. l m 
nad strechu objektu. 
Odvod spalín z plynového kotla bude pomocou koncentrickej 
komínovej sady vyvedenej vertikálne cez strešnú konštrukciu min. 
0,65 m nad strechu 
objektu. 
6. Po uskutočnení stavby je stavebník povinný v zmysle § 17 ods. l písm. a) zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v z. n. p. povinný požiadať Mesto Prešov, Odbor dopravy 
a životného prostredia o vydanie súhlasu na užívanie stavby tohto malého zdroja 
znečistenia. 
Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na 
porealizačné zameranie 
stavby a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. 
Konštatuje sa, že pozemná stavba bude slúžit' na bývanie. 
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Lenka Eštočinová, Mirka Nešpora 15, 080 Ol Prešov podala dňa 12.03.2019 žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
"Rodinný dom s napojením na TVÚ v meste 
Prešov", 
na pozemku parcelné číslo KN -C 4686/5 katastrálne územie Prešov. 
Stavebníčka Lenka Eštočinová, Mirka Nešpora 15, 080 Ol Prešov preukázala 
vlastnícky 
vzťah k pozemku listom vlastníctva č. 16180. 
Bolo doložené stanovisko 
Okresného úradu v Prešove, pozemkový a lesný odbor zo dňa 
18.04.2019 pod číslom OU-PO-PL0-2019/022643-002 k pripravovanému zámeru 
na 
poľnohospodárskej pô.de za účelom výstavby rodinného domu. 
Stavebný úrad dňa 14.03.2019 oznámil začatie stavebného konania jeho účastníkom 
formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, a všetkým dotknutým 
orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov 
jednotlivo. 
Stavebný úrad dňa 16.04.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
5 
zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v Meste Prešov od 15.03.2019 do 
01.04.2019. 
Predmetná parcela sa nachádza v lokalite obce, ktorá je schváleným územným plánom 
obce 
určená na IBV. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienkovej 
časti stavebného povolenia. Povolením 
predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených 
záujmov 
účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že stavebník Lenka Eštočinová, Mirka 
Nešpora 15, 
080 Ol Prešov splnila všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo 
potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) sumou 
vo výške 
50 €. Boli doložené doklady o zaplatení správneho poplatku do pokladne Mesta 
Prešov, 
číslo potvrdenky 42/354/2019 zo dňa 12.03.2019. 
Poučenie. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o povolení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 69 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty 
sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Mesto Prešov -stavebný 
úrad, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
6 
Na vedomie: 
l. Stavebník: Lenka Eštočinová, Mirka Nešpora 15, 080 Ol Prešov 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
5. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
6. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
9. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
7 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"Rodinný dom s napojením 
na TVÚ v meste Prešov", ktorá bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta Prešov 
.. 7. 05 lT1 
dňa .................................................... . 
MESTO p ...-.: 
Mestsky ; 
1 
•.. 
Hlavná č 73 
................. Q.~.Q. J. ...... . 
Pečiatka a podp. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"Rodinný dom s napojením 
na TVÚ v meste Prešov", ktorá bola zvesená z úradnej 
tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MEST P ~-~; 
Me~·. í ._ · 
HlavJj. č. 73 Y4 
080 Ol PI E š ............................. 
-........... ( ............. .. 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)