Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: z pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na LV č. 6492, v lokalite Ul. Vansovej v Prešove.

07.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)