Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: z pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na LV č. 6492, v lokalite Ul. Vansovej v Prešove.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti

07.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -7. C5 Zľ J 
Vyvesené dňa_~-----
Zvesené ctila------
'V 
OZNAM MESTA PRESOV 
Výzva na vypratanie nehnuteľnosti 
Žiadame vlastníka nefunkčnej telefónnej búdky o jej 
odstránenie z pozemku parc. 
č. KNC 14445/1, ostatná plocha, 
k. ú. Prešov, zapísaný na L V č. 6492, v lokalite Ul. Vansovej v 
Prešove, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov najneskôr do 
25.5.2019. Po tomto termíne bude telefónna búdka odstránená. 
V prípade potreby, bližšie informácie Vám budú poskytnuté 
osobne na MsÚ, 
Odbor správy majetku mesta, majetkovo 
právne oddelenie, Jarková 24, 
Prešov, alebo telefonicky na č. 
t. 051/3100229. 
"" t-
Ing .. A~tír,a ;rurčanová 
pnmatork . mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)