Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Vyvesené dňa ____ -_
7
_· _:;_í -~ .:_-J __ 
Odb t . d 
Zvesené dň:1 _ , h"k _'k' .. , 
or ces neJ opravy a pozemnyc omum acn 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2019/019551-03 
V Prešove: 29.04.2019 
VEREJNÁ VYHLASKA 
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný 
úrad pre cesty L triedy 
podľa§ 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") v spojení s § 
120 zákona č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 5011976 Zb.") a podľa podľa§ 4 ods.l zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") 
vydáva rozhodnutie, ktorým 
povol'uje užívanie stavby, resp. stavebných objektov 
podľa § 82 ods. l zákona č. 5011976 Zb. 
stavebné objekty : 
stavebné obje,kty 
SO 701-00 U prava VTL plynovodu 
SO 702-00 Úprava STL plynovodu 
SO 703-00 Úprava NTL plynovodu 
stavby: "1/18 Prešov, Levočská-Obrancov mieru, 
križovatka, most" 
Vzhľadom na to, že na ústnom kolaudačnom konaní neboli vznesené žiadne pripomienky, ktoré by 
bránili vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. 
Stavba sa povol'uje ako trvalá stavba dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Účastníci 
konania v konaní vzniesli pripomienky, ktoré sú zapracované do podmienok rozhodnutia. 
Pre užívanie stavby špeciálny stavebný úrad podl'a § 82 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a § 
20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. určuje tieto podmienky: 
l. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. 
2. Pri prevádzkovaní uvedeného objektu v rámci stavby musia byť dodržané platné predpisy 
a príslušné technické normy tak, aby bola 
zabezpečená ochrana verejných záujmov, ochrana 
životného prostredia, ochrana života a zdravia 
ľudí, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
3. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádz~úcom ohlásení 
Okresnému úradu 
Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý o nich 
rozhodne 
podľa § 85 zákona č. 5011976 Zb .. 
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas 
jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení 
stavby stavebnému úradu. 5. Stavebník vo veci ukončenia pamiatkového -archeologického výskumu dodrží podmienky 
rozhodnutia 
KPU Prešov č. KPUP0-2013/11569-3/46956/Ul zo dňa 23.7.2013. 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.maco({llminv.sk 
Internet 
www.minv.sk 
IČO 
00151866 
. -~ 
.':• 
Vydanie kolaudačného rozhodnutia je spoplatnené podľa zákona NR SR č. 14511995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. Stavebník 
je podľa ustanovenia§ 4 odst. l písm. a) zákona NR 
SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od platenia 
správnych poplatkov. 
Odôvodnenie: 
Stavebník-Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice podal dňa 19.07.2016 na 
tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby 
"1/18 Prešov, Levočská -Obrancov mieru, 
križovatka, most" 
stavebné objekty SO 701-00, SO 702-00 a SO 703-00 Stavebné objekty č. SO 
701-00, SO 702-00 a SO 703-00 rozhodnutím č. OÚ-PO-OCDPK-2018/041043-03 zo dňa 
18.10.2018 uvedené do skúšobnej prevádzky . 
. Okresný úrad 
Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 80 ods. l 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámil listom pod 
č. OU-PO-OCDPK-20 19/019561-02 
zo 
dňa 29.03.2019 začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom a 
dotknutým orgánom. 
Tunajší špeciálny stavebný úrad 
podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona upozornil všetkých 
známych 
účastníkov kolaudačného konania, dotknuté orgány a iné organizácie, že svoje námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Pred ústnym konaním neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne stanoviská a pripomienky 
dotknutých orgánov ani 
účastníkov konania. 
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 24.08.2016, 
stavebník predložil pri začatí ústneho konania doklady v zmysle§ 81b stavebného zákona. Stavebný úrad 
preskúmal predloženú 
žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby z hľadiska podmienok 
uvedených v § 76 až § 
82 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie 
je ohrozený verejný záujem. V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie 
overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky 
určené v stavebnom povolení. Užívaním 
stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 
Vzhľadom na to, že na ústnom kolaudačnom konaní neboli vznesené pripomienky, ktoré by 
bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia a stavebník splnil v plnom rozsahu podmienky pre 
vydanie povolenia 
na trvalé užívanie stavby, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty 
I. triedy, podľa § 82 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov nenašiel nedostatky, ktoré by bránili trvalému užívaniu stavby a rozhodol tak, 
ako 
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Po u č enie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto 
rozhodnutia 
podľa § 53 a § 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na 
Okresný úrad 
Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, Prešov. Po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
ffig.F~L 
vedúci odboru 
2 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
-7 U'i ?·n 
Dátum vyvesenia: . MESTO PRFŠOV 
odtlačok pečiatky, podpis ~ M~~k.Í
fj·' , ád 
Oznámenie sa doručí: 080 Ol~E O V 
-l-
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
1. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov 
všetky zložky 
2. Mesto 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
3. úrad PSK , odbor dopravy, Námestie mieru č.2, Prešov 
4. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 
5. Dopravný podnik Mesta Prešov a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
6. MOV SR, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 BA 
7. MOV 
SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 BA 
8. MDaV 
SR, Oddelenie oblastného hygienika Košice, štefánikova 50/A, 040 01 Košice 
9. 
ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
1 
O. ŽSR, OR Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice 
11. ŽSR, OR Košice, Sekcia ŽTS, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice 
12. 
ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, štefánikova 60, 040 01 Košice 
13. ŽSR, OR Košice, Sekcia energetiky a elektrotechniky, štefánikova 60, 040 01 Košice 
14. 
ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice 
15. KR PZ SR , KDI , Pionierska 33, 080 05 Prešov 
16. O.S.V.O. comp,a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
19. \/VS a. s., závod 
Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 
20. SVP, 
š.p. B.Štiavnica, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
21. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 
22. SPP -distribúcia a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice 
23. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 
62 Bratislava 
24. Condor Net, s.r.o. 
Kováčska 1, 080 01 Prešov 
25. Orange Slovensko, a.s. Hutnícka 1, 040 01 Košice 
26. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice 
27. Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov 
28. COOP Jednota Prešov, SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 
29. lmmo-Log-SK Alpha s.r.o. Trnavská cesta41/A, 831 04 Bratislava 
30. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice 
31. Dopravoprojekt a.s., Divízia Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov 
32. Ostatný verejnou vyhláškou 
Vybavuje: Ing. Mačo, 051-7082337 
3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)