Oznámenie mesta Prešov - Ekonomicky oprávnené náklady na sociálne služby za rok 2017.

Oznámenie mesta Prešov

25.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        04. 2013 
ODBOR SOCIÁI.NYCII SLLIZif:Fl 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 20 l 7 
Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb zverejňuje podľa 
§ 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
445/1991/Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov ekonomicky oprávnené náklady na sociálne služby, ktoré poskytovalo mesto Prešov v roku 2017: 
L Denný stacionár NS OPÁL 
2. Denný stacionár Sabinovská 
3. Domáca opatrovateľská služba 
4. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata 
5. Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá-forma služby ambulantná 
6. Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá-forma služby po bytová 
7. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 
8. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
Prílohy: 
L Tabuľka č. l -Denný stacionár NS OPÁL 
2. Tabul'ka č. 2 -Denný stacionár Sabinovská 
N•1H~8§7f'9 P1'tR=`OV 
Mss.t;:J\\í úmd v Proš~)Ve 
OD80R SÚf;!tiWYCH 
SLU!~EB OddElenie sts;osiiivos:i o Celi, rodinu a bývanie 
080 01 Prešov i]] i 
~-
PhDr. Mária Hume íková, PhD. 
vedúca odboru 
3. Tabuľka č. 3 -Domáca opatrovatel'ská služba 
4. Tabul'ka č. 4-Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata 
5. Tabuľka č. 5-Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá l-forma služby ambulantná 
6. Tabul'ka č. 6-Zariadenie pre seniorov Náruč, veselá l -forma služby po bytová 
7. Tabuľka č. 7-Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. Pomoc pri osobnej 
starostlivosti o 
dieťa 
111b. a. IJ 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná č.73, 080 Ol Prešov 
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017 Denné 
stacionáre 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Názov zariadenia : Denný stacionár NS OPÁL 
Druh poskytovanej sociálnej služby: 
Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázané 
FO 
Forma sociálnej služby
1
l' Ambulantná 
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2017 'l: 30 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 : 60355,13 
Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania: 38 519,70 
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poi~tenie a 
povinné .príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie platené 13 319,16 
zamestnávatel'om 
Cestovné náhrady : 
3a. z 
toho: Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri 
zahraničných pracovných cestách: 
0,00 
Energie, voda a komunikácie: 
5 695,82 
Materiál : 
5 427,72 
Sa. z toho : Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : 1 492,05 
Dopravné: 
587,12 
Rutinná a štandardná údržba : 
5 478,10 
?a. z toho : Rutinna a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby 
objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: 
Nájomné za prenájom : 
Ba. z toho: Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu : 
Služby: 
2 414,22 
Bežné transfery : 
! 
1 Oa. z toho len na vreckové 
3
>, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca : 
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podl'a osobitného 
predpisu S) : 
. . . 
·.· . ... · 
. . . 
: .· 
Celková výška bežných výdavkov za rok 2017: 71 441,84 
Výška prijatých úhrad za rok 2017: 66 240,00 
Priemerná 
úhrada za služby lkl./1mesiac 
Prepočet EON na 1 .kl./1 mesiac · 
... ·. 
167,65 
Priemerné skutočné výdavky na 1 kl./1 mes. 198,45 
1
l Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebq týždenná), alebo iná forma: soc. služby 
. < 
2l Uvedie 
sa priemerný prepočitaný počet prijfnatel'ov sociálnej služby za rok s presnosťou na dve desatinné miesta 
t.j. celkový 
počet dní poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov 
SJ Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 
4l 
U vedte sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta 
5) 
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Dátum a miesto vyhotovenia: 09.01.2018 
l 
14h. ä. z 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov 
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017 Denné 
stacionáre 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 Názov zariadenia : Denný 
stacionár Sabinovská 
Druh poskytovanej sociálnej služby: 
Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázané 
FO 
Forma sociálnej služby 
11
' 
Ambulantná 
Počet prijímatel'ov sociálnej služby v roku 2017 '
1: 
15 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017: 34261,81 
Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania : . 21 771,12 
Poistné.na ·verejné zdravotné poistenie, poistné na sociélne poi~tenie a 
povinné,prispevky na starobné dôchodkové sporenie platené 7 470,78 
zam~stnávateľom 
Cestovné náhrady : 0,00 
3a. z toho: Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri 
zahraničných pracovných cestách: 
0,00 
Energie, voda a komunikácie: · 2 618,80 
Materiál : 4 223,85 
5a. z toho : Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : 1413,57 
Dopravné : 317,85 
Rutinná a štandardná údržba : 610,68 
7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby 
objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : 
Nájomrié 
za prenájom : 
Ba. z toho: Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, 
náradi~ a materiálu: 
Služby: 
1 794,22 
Bežné transfery : 
10a. z toho len na vreckové 
31
, odStupné, odchodné, náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovhej neschopnosti zamestnanca : 
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podl'a osobitného 
predpisu SJ : 
.·· ... 
.• 
. . . 
. . 
.. 
Celková výška bežných výdavkov za rok 2017: 
38 807,30 
Výška 
prijatých úhrad za rok 2017: 
33 120,00 
Priemerná 
úhrada za služby 1kl./1mesiac 
Prepočet EON na 1 kl./1. mesiac 
. 
. 190,34 
Priemerné skutočné výdavky na 1 kl./ 1 mes. 215,59 
1) 
Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročné\ ale~9 týždenná), alebo iná forma soc. služby 
2
l Uvedie sa priemerný prepočftaný počet prijfnaterov sociálnej služby za rok s presnosťou na dve desatinné miesta 
t.j. celkový 
počet dni poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov 
3
> Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 
4
l Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta 
s) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Dátum a miesto vyhotovenia: 09.01.2018 
.. 
. 
l 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1ih. e. ~ 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná č.73, 080 Ol Prešov 
Domáca ootrovatel'ská služba 
Názov zariadenia : DOS 
Druh poskytovanej sociálnej služby: 
Poskytovanie sociálnych služieb pre odkázané 
FO 
Forma sociálnej služby'): Ambulantná 
c Počet hodin poskytnutej DOS 138 983 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017: 252 974,22 
Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania : 551 932,02 
POistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poi~tenie a 
povinné. 
príspevky na starobné dôchodkové sporenie-platené 189 188,59 
zamestnávatel'om 
Cestovné 
náhrady : 
... 
3a. z toho: Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri 
zahraničných pracovných cestách: . 
0,00 
Energie, voda a komunikácie: 
1 996,50 
Materiál: 
246,54 
Sa. z toho:-Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: 
Dopravné: 
Rutinná a štandardná údržba : 
7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby 
objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: . 
Nájomné za preriájom : 
1 491,75 
Ba. z toho: Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, te~hniky, náradia a materiálu : 
Služby: 40 463,90 
Bežné transfery : 
. 7 085,86 
10a. z toho len na vreckové 
31
, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca : 
7 085,86 
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podl'á osobitného 
predpis_u 
5
> : 
. 
-. 
cc -c--c 
Celková výška bežných výdavkov za rok 2017: 792 405,16 
Výška prijatých úhrad za rok 2017: 
539 430,94 
Priemerná 
úhrada za služby lkl./lmesiac 
Prepočet EON na l kl./1 mesiac 
--c 
1;82 
... 
Priemerné skutočné výdavky na 1 kl./1 mes. 5,70 
1} 
Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná aleb .. q týždenná), alebo iná forma soc. služby 
21 
Uvedie sa priemerný prepočítaný počet prijínateľov sociálnej služby za rok s presnosťou na dve desa~lnné miesta 
t.j. celkový počet dní poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov 
JJ Zákon č. 305/2005 Z.z. v zneni neskorš ich predpisov 
4) 
Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta 
SJ Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorši ch predpisov 
Dátum a miesto vyhotovenia; 01.03.2018 
. 
. 
. 
/ 
··' 
. 
ZúéT'ôVANIE--. 
firianllÍého_ 
~ffspcvki.J.:na 
finHneov_,nii~ 
sodál~cj·~-l~lbr 
Po:~:~~~iltéh_o 
~-a· 
obd-obie 
od 
1.1,2017 
do 
31,12.2017 
: 
podľa:§ 
7l_~ds. 
6 
zák~na 

. 
44snoos 
~-
z..o 
s~c"iálňyeh 
sluf.báeh 
Prijím~lel' 
finan
n'éhG 
prlspevku: 
Číslo 
zmluvy o poskytnuti 
finan-čného 
príspevku: 
Názov zar_iadenia sociálnej'slnfb:r
Druh 
s_ociálnej 
slulbÝ/forma: 
P.č.INáležifosti 
vyúčtovania 
l 
!Výška 
poskytnutého 
finančného 
príspevku 
ua 
základe 
znl.luvy 
-
2 
!Výška 
pnplatkov/nedoplatkov 
zo 
zú~tovania 
na 
poistnom 
za 
predchádzajú&: 
zilčto~cie 
obdobi 
i: 
(r.-
lOJ 
6) 
• 
3 
!Výška 
Jlreplatkufne.doJIIaiku 
na 
energiách 
a 
..._,ode 
za 
predchádzajúce 
zúčtova~ie-obdobie_(r. 
201~) 
4 
l 
Prijmy 
z 
úhr~~Y 
za 
sociáln_u 
službu 
od 
prij!mateľ~v 
sociálnej slUžby 'R.osilb 
uVtdených 
V 
§'73 
odS. 
9 
a 
IO 
zákona 
o 
soc1alnych 
službach 
· · 
~ 
S 
!Disponibilné 
finančne 
zdroje 
urlint 
na 
na_·poskyt0)'anie".sociálnej.služby'. 
-~),~IIJ;(r~~+r.2+i~3+r.4) 
Mesto 
Prešov 
6332/2017-M_ORF Zarl_aden!e 
pre 
seniorov 
Harmónia, 
Prešov-Cemjata 
?ariadenie 
pre 
sehiorov 
Suma 
(v 
eur 
518 
400,001 
0,00 0,00 
"s 
Oss,o_41 
963_ 
488,041 
14h.c.IJ 
Tabuľka 
Zú
tovanie 
2017 
Po:r.:námka 
6 
1
N 
.. 
obsatlený 
počet 
miC"st 
v 
zariadeni sOciálnych služieb ý 
dňodJ.(pobytOváfoJrna 
od 
L_L2Ql7-do 
31.12.201-7J 
a 
arr~bulantná 
fonna 
·od 1.1.2017 
do 
28.2.2017) 
. 
·. 
· -· 
;_. 
. ·.. 
._ 
Podľa 
pokynu~ 
závere usmerneilia-rozpísat' 
v 
poznitm~e, 
alebo 
nn 
samostatnom 
liste, 
ktorý 
bude 
súčast'Ou 
zú
tovania 
l 
3 
377[yj.J-!~čet 
za 
I.Q, 
_II._QJ!!,Q,IV._Q__l_Q_l_7 
v 
p!l1ohe 
l 
' 
7 
l 
Yý~ka 
ti~vy
erpaného 
-finan
nc!to 
prfSpe_vku 
z 
dôvodu 
n~bsade~ia._~_iesia 
a·-~ 
dôv~dU 
·zrušCnia rriieSta 
vráteného 
k31.12.20J7 
poskytovateľovi 
.:--' 
:" 
. 
j 
·.. 
•· 
-. 
8 
l 
Výška 
nevyčerpanébo 
finan
ného 
príspeVku 
_z 
dôvodU-ni:obsaďCliia 
mieStá 
a 
~_-dôvOdu.zru!enia 
'iniest8,"ktorá 
bola/bude 
vrátená 
poskytoVatel'ovi 
v 
tumine.od. 
l. 
lan_Uára 
do 
3L_roarcai20l8 
·. 
9 
!Neobsadený 
počet 
hodin_ v 
_zariadení 
'odtÚnýeh 
·~lužitib-
A~Bu.LANTN~. 
FoRMA 
(od 
t::ú{n7_do 
31.12.2017) 
. 
~ 
'' 
: 
' ' 
,,. 
10 
l 
VýSka 
nevyčerpaného 
finan
ného 
prispev~u 
z 
dôvodu·nesplnet~ia 

asového 
r~z~u 
poskytovanej 
so~iálnej 
služby 
vrát~ného 
k 
31'.12.2017 
poskytovatel'ovl 
; 
. 
' 
. 
11 
l 
Yý!ka 
nevyčerpaného 
finančného 
príspevk~ 
z-dôvodu._ 
:z 
dôvodu 
~espln~nia·~sovi-ho 
ro.zsah~ 
Poskytovailej 
sociálnej 
slu!by, 
krorá 
bola/bude 
vrátená 
póskytovatel'ovi 
v 
fennine' 
od. 
I-; 
januára 
do 
31. 
man:a·20l_8 
12 
l 
Disponibilné 
zdroje 
na 
skuto~riý 
p'o
et. 
kli~ntov 
(r.5-r,7-_r.8-r.-10-r,'l,l) \ 
Výlka 
všetkých 
ekonOmicky 
oprávnených 
nákladov 
na odbômé,-obS!užné 
'á 
ďaÍšie:ČiM~s!i 
len 
v 
ro_Zsalui 
13\ustanovenom 
zitkonom v 
ro. 
k<.l 
Úl 
17 
(vrátane 
miezd 
a 
pOiStt•ého 
Z!l 
dee. 
om. 
ber.-2~Ú 
uhrad. 
ených 
_v 
januáti 
200!) 
l§ 
72 
odsek 
5 
zákona 
o 
s~c~~lužbách)* 
·-
. 
, 
_· 
--· 
. . 
.;-
. 
14 
1
Dmiabnulý 
kladný/záporný 
,rozdiel 
za 
rok 
201-7 
zo 
súčtu 
príjmov 
z 
úhrad·a;firiaOčných 
prostriedkov 
tm 
základe 
zmluvy 
(r.-12-r.-13) · 
_ 
Prijímate!' 
pri 
zúčlov8.nl 
rid'Vc:die 
do 
štátneho 
ro:~:portu: 
z 
toho: 
15 
lz 
nwbsadenýc.:h 
miest 
{riadok 
8+11) 
:i: 
r10_zdielu 
med 
ii 
zdrojmi 
a 
ekonOmicky 
oprávntnými 
nák1admi'lri8.dok 
l4l. 
len 
ak 
je 
Výsledkom 
kladný 
rozdiel 
JS. 
380
,
1
61 
Výpočet 
podľ_a 
pokynu 
uvedC!lc!ho 
v_ 
závere usmemeti.ia 
Výpočet 
podľa 
pol,. 
-you 
uvedeného 
v 
zävere 
usmernenia 
o,oo( 
-
· 
~ 
Výpo
et 
podl'a 
prílohy 
3 
k. 
tabul'ke 
Zúčtovanie-2011 
,. 
-
0,001 0,00 
928107,88· 
l 
447 
650,38i 
-519 
542·,50: 
l 
-_519'542,50 
0,00 
o, 
oo 
l 
Do 
objemu 
čerpaných 
bežných 
_výda'VkoV 
a 
do 
Objemu 
~kOnomicliY 
Op_>á_'t·enj'di.ná~l~do_v 
sii_ritZap'o~ífajil 
výdavky'hi:ad:Críé-"z 
dotácie_MPSYR'SR 
poskytnutej 
v 
:~:mysle 
zákona 
č. 
54•$/2010 
Z.z. 
o 
dotáciách 
v 
pôsobnosti 
MPSVR 
SR, 
z 
darov 
a 
grantov, 
z 
príspe,·ku 
z 
UPS 
VR, 
tieto 
nevstupujti 
ani 
do 
disponlbilll_ých 
zdrojov 
(sil_ 
zti~továvané 
samostatne). 
' 
l 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
. 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov a d'alších výdavkov za rok 2017 
Názov zariadenia : Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1 Prešov 
Druh 
poskytovanej sociálnej služby: 
. 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
Forma sociálnej 
služby''' ambulantná 
Počet prijimatel'ov sociálnej služby v roku 2017 
21
: 
.· 
14,77 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 : 
Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania : 
Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné 
poistenie 
ä príspevky na starobné dôchodkové sporenie : 
Cestovné náhrady : 
3a. z toho : Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri 
zahraničných pľacovných cestách: 
Energie, 
'voda a komunikácie: 
Materiál : 
a. z toho :Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových int~riérov 
Dopravné : 
Rutinná a štandardná údržba : 
7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby 
obje~tov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : 
Nájomné 
za prenájom : 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu : 
-
Služby: 
Bežné transfery : 
1 oa: z toho len na vreckové '
1, 
odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca : 
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podl'a osobitného 
predpisu S) : 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu:_. 
Celková výška bežných výdavkov za rok 201.7: 
Výška prijatých úhrad za rok 2017: 
Priemerná úhrada 
za služby lkl./1mesiac 
Prepočet EON na 1 k.l./1 mesiac 
.. . 
Priemerné skutočné výdavky na 1 kl./ 1 mes. 
l 
-" 
Ju vedte sa forma ambulantna, pobytova (celoročna alebo tyzdenna), alebo ma forma 
Z) Uvedie sa priemerný prepočítaný počet prijínatel'ov sociálnej služby za rok 20 l7 s presnost'ou na dve desatinné 
miesta 
t.j. celkový počet drú poskytovanej starostlivosti za všetkých PSS vyjadrený počtom drú poskyt soc. služby 
Jl Zákon č. 30512005 Z.z. v znení neskorších predpisov 
4
J Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné mi~sta 
S) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Dátum a miesto vyhotovenia: Prešov, 11.01.2018 
r 
17 396,17 
5 597,20 
91,38 
14,92 
9 914,95 
320,69 
320,69 
430,12 
8 255,79 
8 255,79 
. 
4123,66 
290,49. 
290,49 
5 673,17 
52 017,16 
... 
46 420,45 
3 753,05 
21 '17 
293,48 
261,91 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1~ 
14 
15 
16 
17 
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017 
Názov zariadenia : Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1 Prešov 
Druh 
poskytovanej sociálnej služby: poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
Forma sociálnej služby TT' pobytová 
Počet prijímatel'ov sociálnej služby v roku 2017 .,, 
152,73 
Ekonomicky oprávnené náklady· za rok 2017 : 
Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania : 742 951,23 
Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné 
poistenie 
a: príspevky na starobné dôchodkové sporenie : .272 979,68 
Cestovné náhrady : 944,76 
3a. z toho : Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri 
zahr~fličných p·racovných cestách: 
154,20 
Energie, voda a komunikácie: ·· ... 102 499,40 
Materiá(: 
296117,23 
5a.ztoho 
: Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov : 
292 194,03 
Dopravné: 4 446,55 
Rutinná a štandardná údržba : 85 347,25 
7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : 
20 135,55 
Nájomné za prenájom : 
Ba. z toho: Nájomné za prenájom, okrem dopravných 
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia a 
materiálu : 
-
. 
Služby: 42 629,90 ·. 
Bežné transfery : 
3 003,05 
1 Oa. z tohq len na vreckové 
3
), odstupné, odchodné, náhrada 
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca : 3 
003,05 
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podl'a 
osobitného predpisu 'i : 
58 648,57 
' 
. . · .·.·•· 
. ,;. 
• ••••••••• • 
..... . · .. .• 
. ' 
Ekonqrnicky opraynené náklady ,Zfi rok 2017 spolu: . . . . 
·"· .. : .ď .·· . . : 
1 539 642,16 . 
Celková výška bežných výdavkov za rok 2017: 
1 550 919,05 
Výška prijatých úhrad za rok 2017: 
. 
711 007,78 
Priemerná úhrada za služby 1kl./1mesíac 387,94 
Prepočet EON na 1 .kl./1 mesiac . 
. 
. 840,07 
Priemerné skutočné výdavky na 1 kl./ 1 mes. 
..... 
846,22 
1 
·-J Uved1e sa forma ambulantna, pobytova (celoročna alebo týzdenna), alebo ma forma 
2) 
Uvedie sa priemerný prepočítaný počet prijínateľov sociálnej služby za rok 2017 s presnosťou na dve desatinné 
miesta t.j. celkový 
počet dní poskytovanej starostlivosti za všetkýph PSS vyjadrený počtom dní poskytovanej sociálnej služby 
3
J Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 
41 
Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta 
51 
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorši ch predpisov 
Dátum a miesto vyhotovenia: Prešov, 11.01.2018 
. 
l 
7Q~. 
e. 
1 
Ekonomicky oprávnené náklady 
na 
sociálne služby 
za 
rok 2017 
podl'a 
§ 
72 
ods. S 
l 
Pomoc 
pri 
osobnej 
1 
Názov položky/podpoložky 
NSSpDaR 
starostlivosti 
o 
! 
Opatrovatel'ská služba 
dieťa 
l ' 
mzdy, 
platy 
a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 
platu 
a ostatných 8 466,71 
! 
a) osobných vyrovnaní 
podľa 
osobitného predpisu 
0,00 
l 
551 
932,02 
' l 
poistné 
na 
verejné zdravotné poistenie, poistné 
na 
sociálne 
poistenie a povinné príspevky na 
2 522,33 
' 
b) 
starobné dôchodkové sporenie 
platené 
zamestnávateľom 
v rozsahu 
určenom 
podľa 
písmena 
a) 
0,00 
l 
189 
188,59 
' 
c) tuzemské cestovné náhrady 
0,00 0,00 
~ 
o 
d) 
výdavky na energie, vodu a komunikácie 
1 199,14 
0,00 
! 
l 
996,50 
l 
e) 
výdavky na materiál 
okrem 
reprezentačného 
vybavenia 
nových 
interiérov 
765,26 
0,00 
; 
246,54 
f) 
dopravné 
0,00 0,00 
' 
o 
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu 
okrem 
jednorazovej 
údržby 
objektov 
alebo 
0,00 0,00 
~ 
o 
ich 
častí 
a riešenia havarijných stavov 
l 
nájomné za prenájom 
nehnuteľností 
alebo inej veci 
okrem 
dopravných 
prostriedkov 
a 
l 
špeciálnych 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky, 
náradia 
a 
materiálu 
najviac 
vo 
výške 
• 
h) 
0,00 0,00 
l 
l 
491,75 
obyklého 
nájomného, 
za 
aké 
sa 
v 
tom 
čase 
a na 
tom 
mieste 
prenechávajú 
do 
nájmu 
na 
' 
dohodnutý 
účel 
vecí 
toho 
istého 
druhu 
alebo 
porovnatel'né 
veci 
l ' 
i) výdavky na 
služby 
493,96 
0,00 
l 
40 
463,90 
j) 
výdavky na 
bežné 
transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 
0,00 0,00 
l 
7 
085,86 
dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca 
; ' 
k) odpisy 
hmotného 
majetku a nehmotného majetku 
podľa 
účtovných 
predpisov 
0,00 0,00 
l 
o 
l ' 
SPOLU 
/výška uhradených 
EON/ 
(a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 13 
447,40 0,00 
l 
792 
405,16 
; 
Dátum a miesto vyhotovenia: Prešov, 
23.4.2018 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)