Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kozmonautov vchod č. 2 a 4 v termíne 30. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

09.05.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                110 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
2/278924/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/09.05.2019 
-9. os. z:n 
Vyvesené dna _______ _ 
Zvesené dňa -------= 
2/278924/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá 
sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Kozmonautov vchod č. 2 a 4 
v termíne 
30. máj 2019 od 
07:40 h do 15:00 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
Ď 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +421 
SS 678-6S16 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnos( je zapisaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice 1, 
oddiel Sa, vlo!ko14111V 
IČO, 36 599 3611 DIČ' 2022082997 
IČ DPH' SK2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
!BAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)