Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rozália Oláhová, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 o. us. zn 
Vyvesene ona _________ _ 
Zvesené diia -----....,==----
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský 
úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 049658112019 V Prešove 7. 5. 2019 
Adresát písomností: 
Rozália Oláhová naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 049658112019 zo dňa 7.5.2019j e uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie 
je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 049658112019 zo dňa 7.5.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia . 
..() 51 
. f:? E ~ O.,..'/ Ing. Mária Rušinová 
::;.......-:; vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)