Oznámenie o začatí stavebného konania: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 
č. 73 
Číslo: SU/7608/113130/2019-Cj 
Vybavuje: Čajka M. 
[gi martin. cajka@presov .sk 
WOSl/31 00531 
Oznámenie 
t O. 05. ZJJ 
f 
(
·7 1,1 'r; 1 
i~ 
vesene dri a __ -..~-.· rwi.._, -"..;IJj......~lj~! .... , ---
"?vesen6 dňa -----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove: 10.05.2019 
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
Dňa 07.05.2019 podal stavebník, ktorým je Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18, 080 
OS Prešov na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie inžinierskeho 
dopravného objektu pod 
označením: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste 
Prešov", na pozemkoch parc. č. KN-C 16281/64, 16281165, 16286, katastrálne územie 
Prešov. 
Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby vydané mestom Prešov pod č. SÚ/4765/104696/2019-Čj zo dňa 15.04.2019. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
Predmetom stavebného konania sú tieto stavebné objekty: 
SO 06 -Chodník 
SO 07-Odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia§ 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia §61 ods. 4 staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym 
účastníkom konania verejnou vyhláškou (s veľkým počtom účastníkov 
konania). Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle§ 61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie 
do 
10 pracovných dní odo dňa zvesenia tohto oznámenia z úradnej tabuli, inak sa na 
neskoršie podané námietky v zmysle§ 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci 
konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní mozu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom 
SÚ) nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov 
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle §17 ods. 4 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov alebo spôsobom v mieste obvyklom a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke vvww.presov.sk. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia oznámenia na úradnú tabuľu. 
Úradný záznam: 
E-'Ý ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov·· 
-16-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Centrum 
Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli 
i ;i. r, z:!-·J 
dňa .................................................... . 
MESTO r . ~-"~V 
········p~~~·:·~···· 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Centrum 
Svetielko na Ul. Mirka N ešpora v meste Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli 
dňa .................................................... . 
"1 ''t['' . 
11' .. r. .,... ,. . 
.. _ 7 .__ .. v 
l\, -.--.. ~~-. L.J 
·····························.ol-!i:t-:::':\,;:·~1: ............. . 
Pt%1 fiC!uľ po.d v 
-l-
2 
Na vedomie: 
l. Stavebník: Viera-Láska-Nádej o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
3. Msú Prešov-ODaŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
5. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
6. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8. Presnet-profi s.r.o., Urbánkova l, 080 Ol Prešov 
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
ll. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
12. 
02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
15. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
16. Projektant stavby: ZAREMKOM s.r.o., Podjavorinskej 3384/5, 058 Ol Poprad 
17. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
18. Mesto Prešov-stavebný úrad -pre spis 
3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)