Oznámenie o začatí územného konania: "VTS-ul. Pod Kalváriou, Harley Davidson".

Oznámenie o začatí územného konania

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/7206/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 
' O. C5. l YJ 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zveson~ f!H~ _ 
-~----------------
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 09.05.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"VTS-ul. Pod Kalváriou, Harley Davidson" 
Dňa 25.04.2019 podal CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov, na stavebnom úrade 
návrh 
na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : "VTS-ul. Pod 
Kalváriou, Harley Davidson". 
Stavba bude realizovaná v intraviláne obce 
Prešov. Na ulici Pod kalváriou je prevedený 
existujúci rozvod optickej siete CondorNet, ktorý prichádza z ulice 
Obrancov Mieru a je ukončený pri rozvodnom zariadení VN na parcele KN-C 7274. Na parcele 
KN-C 
7274, bude zriadený bod napojenia pre navrhovanú Optickú prípojku pre areál Harley 
Davidson. 
Prípojka bude križovať VN vedenie na parcele 7274 a prejde do chodníka so 
zámkovej dlažby 
na parcele KN-C 3478/202. Trasa bude 
vedená v telese chodníka zo 
zárnkovej dlažby po parcele KN-C 3478/202 a KN-C 7249/6, popri cyklochodníku pri rieke 
Torysa. 
Na parcele KN-C 3478/202 dôjde ku križovaniu telekomunikačného vedenia a 
vedenia plynu STL. Z parcely KN-C 7249/6 
odbočí trasa na parcelu KN-C 7249/3, 
kde bude vedená v trávnatom poraste 
l meter od susednej parcely. 
Na parcele Č. 7249/3 bude 
trasa 
križovať existujúce zemné vedenie plynu STL l DN 300 l a vedenie kanalizácie l DN 
1000 l. Trasa pokračuje na parcelu KN-C 7249/1, kde bude vedená v trávnatom poraste l 
meter od susednej parcely. Trasa bude 
ukončená na rozvodnom zariadení Condomet v objekte 
Harley Davidson na parcele KN-C 7249/16, katastrálne územie Prešov 
Členenie stavby: 
Stavba 
je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov, podľa § 117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania 
o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "VTS-ul. Pod Kalváriou, 
Harley 
Davidson" verejnou 
vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 05.06.2019 o 9,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, lmncelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
l O. 05. 7 n 
Dňa ..................................... . 
MES PR~ ~ ....... / 
M st.,J' ' · 
····~~iMiätfffi~b··~ 
Ú 
-l-
radný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
ME OP E .. )V 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)