Oznámenie o začatí územného konania: "VTS-Prešov, ul. Vodárenská".

Oznámenie o začatí územného konania

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/7342/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e -mail: egon.suchar@presov.sk 
llp·esenc: ana _________ _ 
"'v .':~!"é rlHtl ----------080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 09.05.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"VTS-Prešov, ul. Vodárenská" 
Dňa 02.05.2019 podal CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol 
Prešov, _na stavebnom úrade 
návrh 
na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : "VTS-Prešov, ul. 
Vodárenská". 
Stavba bude realizovaná v intraviláne obce Prešov. Na ulici Vodárenská je prevedený 
existujúci rozvod optickej siete Condornet. Na parcele KN-C 4688/3 v zelenom páse, bude 
zriadený bod napojenia pre navrhovanú 
Optickú prípojku. Trasa je ďalej vedená v zelenom 
pase za bytovkami a križuje existujúce prípojky vody, kanalizácie, plynu 
STL a vedenia NN. 
Pod cestou na ulici Vodárenská pod parcelou parcela KN -C 9693/1, bude trasa vedená 
pretláčaním pod cestou, kde bude križovať existujúce inžinierske siete l vedenia NN, vedenie 
VN 22k V, vodovodu kanalizácie a verejného osvetlenia l. Šachta pretláčania Š l , bude 
zriadená v minimálnej l m od existujúcich vedení 
NN l minimálne 55 cm od telesa cesty l na 
parcele KN-C 4688/3. Šachta 
pretláčania Š2, bude zriadená na parcele KN-C 14281127 za 
chodníkom. Trasa 
pokračuje po parcele KN-C 14281127 vo vzdialenosti lOOOmm okolo 
chodníka prechádza 
na parceiu KN-C 14282/20, kde bude ukončená v objekte novostavby 
bytového domu. Trasa bude 
križovať novo navrhované vedenia NN, Vodovodu, a 
kanalizácie. 
Pod plánovaným vjazdom do podzemných garážou bytového domu, bude pod 
cestou uložená 
chránička DN 125 mm. 
Členenie stavby: 
Stavba 
je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov, podľa § 117 odsU) stavebného zákona 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej 
Vodárenská" verejnou vyhláškou. a v súlade s § 36 odst. 4) 
územného konania všetkým 
stavby: "VTS-Prešov, ul. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s§ 36 odst.l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať . 
Dňa 05.06.2019 o 10,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnost' 
č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého 
termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobujeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie 
je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, 
musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Ing. Jo 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Dňa ........................... ,,, 
l . ~ . L 
M :ST rp~~0V 
··············"·~"'!''"·'~"·;·~ 
Pe i ~~.riu 
avn c. 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesenP~~Ie rlutJ<eJ ~ r uYej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)