Oznámenie o začatí územného konania: "Optická metropolitná sieť Prešov- Sídlisko III.".

Oznámenie o začatí územného konania

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/7189/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 05113100 533 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 
Vyvesené dňa __ _...,l..:.~.O ....~0-..a5~7l4-' ]'-----
ZvesenP. dňa-------==----
080 Ol Prešov 
V Prešove 
dňa: 09.05.2019 
Verejná vyhláška, ktorou 
sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Optická metropolitná sieť Prešov-Sídlisko III." 
Dňa 09.04.2019 podal Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 Ol Košice v zastúpení 
Telekomunik s.r.o., 
Klimkovičova 12, 040 23 Košice, na stavebnom úrade návrh na vydanie 
územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"Optická metropolitná siet' Prešov -
Sídlisko III.". Stavba bude 
realizovaná na pozemkoch parc. č.: 
KN-C 9183/1, KN-C 9244, KN-C 9195, KN-C 9243, KN-C 9242, KN-C 9240/1, KN-C 9249, 
KN-C 
9570, KN-C 9204/2, KN-C 920311, KN-C 9239, KN-C 9235, KN-C 9256, KN-C 
926112, KN-C 9850, KN-C 9261/1, KN-C 9241, KN-C 9169, KN-C 9157/1, KN-C 9850, 
KN-C 9204/13, KN-C 9204/14, KN-C 9271, KN-C 9265/2, KN-C 9204/5, KN-C 9767/1, 
KN-C 9112/52, KN-C 9112/09, KN-C 9112/24, KN-C 9284, KN-C 9287, KN-C 9204/26, 
KN-C 9204/31, KN-C 9204/25, KN-C 9204/21, KN-C 9204/22, KN-C 9204/63, KN-C 
9204/62, KN-C 9204/50, KN-C 9204/58, KN-C 9204/64, KN-C 9204/49, KN-C 9204/48, 
KN-C 9204/46, KN-C 9204/38, KN-C 9204/42, KN-C 9204/44, KN-C 9599, KN-C 
9310/569, KN-C 9310/564, KN-C 9310/571, KN-C 9310/573, KN-C 9310/593, KN-C 
9310/594, KN-C 9310/595, KN-C 9310/554, KN-C 9310/500, KN-C 9310/552, KN-C 
9310/545, KN-C 9310/301, KN-C 16313, KN-C 16308, KN-C 16302, KN-C 16303, KN-C 
16306, KN-C 16287, KN-C 16286, KN-C 16268/1, KN-C 16272/1, KN-C 16272/5, KN-C 
16235/1, KN-C 1627217, KN-C 16272/9, KN-C 
16260/2, KN-C 16241, KN-C 16235/3, KN
C 16235/2, KN-C 16301, KN-C 16312, KN-C 16310, KN-C 16311, KN-C 16332, KN-C 
16281/1, KN-C 9310/508, KN-C 9310/507, KN-C 9418/100, KN-C 9418/109, KN-C 
9310/505, KN-C 9310/503, KN-C 9310/501, KN-C 9310/498, KN-C 9310/491, KN-C 
9310/482, KN-C 9310/481, KN-C 9310/471, KN-C 9310/453, KN-C 9310/521, KN-C 
9310/519, KN-C 9310/448, KN-C 9310/414, KN-C 
9310/413, KN-C 9310/412, KN-C 
9310/411, KN-C 9310/392, KN-C 
9310/370, KN-C 9310/343, KN-C 9310/491, KN-C 
9310/297, KN-C 9310/443, KN-C 9310/442, KN-C 9310/418, KN-C 
9310/420, KN-C 
9310/357, KN-C 9310/330, KN-C 9310/312, KN-C 9310/331, KN-C 9310/342, KN-C 
9310/428, KN-C 9310/421, KN-C 9310/358, KN-C 9310/323, KN-C 9310/954, KN-C 
9310/953, KN-C 9310/952, KN-C 9310/311, KN-C 
9310/304, KN-C 9310/362, KN-C 
9310/322, 
KN-C 9310/323, KN-C 9310/361, KN-C 16227/19, KN-C 16226/18, KN-C 
16226/19, KN-C 16226/93, KN-C 
16226114, KN-C 16226/94, KN-C 16226/12, KN-C 
16226/98, KN-C 
16226/102, KN-C 16226/15, KN-C 16226/95, KN-C 16226/16, KN-C 
16226/100. 
Mesto Prešov, podľa § 117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Optická metropolitná siet' 
Prešov -Sídlisko 
III." verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 05.06.2019 o 11,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. Jo 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Dňa ........... -~ .... :~~-: .... :.:.~.~ ... . 
MESTO P ·ŠOV 
. Mes;< ·;· • .-ad 
.............. JH,;::._·i-ľ{'i''d·:; ......... 
e atl<:<t a o ru 
O O lP ESOV 
. -l-. 
Uradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
MEST j .,..,n -.ŠOV 
........ ľ~čj-~t~~;~:; R~d~j~-.... 
080 OJ l' f· Ľ S O V 
-1-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)