Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
U
. Q5. znVyvesene dna ----- 
Zvesené r1ií~ -----""" 
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
]YMGJ
/'&'&*(-(-%(&'.
2WNOH
/&+$&*$(&'.
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:StanislavBosák
Naposledysídlo/pobyt:0,08001Prešov
7YMJHIJMcČ.101023967/2019zodňa02.05.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hurbanistov3,Prešov
<@ZPJ@O#dAKJ>RN=@LAMWN=IDAEASIWHR#@JLO^OEAM=KYMJHIJMc2=`JPXCJ[L=@O7LAbJP^YMGJ
'&'&().+,
%
(&'.SJ@`=&($&*$(&'.PALAEIJOPRCGWbFJOKJ@B=T)*J@M$(SWFJI=^$*+)%(&&.<$S$J
MKLWPA@=IY!@=`JP\KJLD=@JF"=JSHAIA=@JKGIAIYIDAFNJL\?CSWFJIJPPSIAIYIAMFJLbY?C
KLA@KDMJP
$
0@LAMWNMDHZdAOGJdAI[KYMJLIIJMcKLAPSD=cPGACJNA'*@IYJ@J@`=PRPAMAID=NJCNJ
JSIWHAID=I=2=`JPJH[L=@A7LAbJP#4OL>=IDMNJP)#7LAbJPPF=I?AGWLDDČ.511vúradných
hodinách.
:JNJJSIWHAIDAM=PRPAMOEAKJ@J>O'*@IY$7J@B=T)*J@M$(SWFJI=Č.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
..
. ~;;:~~L vedúcioddeleniadaňovej
exekúci
e1


M
ESTO PREŠOV Mestský , rad Potvrdenieodobevyvesenia:HlavnáČ.73
08001PREŠ OV
T'hláškbI'-l-atovyasaoavyvesena.
(uviesťmiestovyvesenia)
1
0
.05.Ln oddo.
(

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)