Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "NN prípojka -Prešov, parc. č. 6260/21, 6260/26".

Oznámenie o začatí stavebného konania

13.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        13. 05. lJ'J 
Vyvesené dňa __________ _ 
"'vooi::lnCi dAél --.....,.....,=====;::-=:-.... 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
MESTO PREŠOV 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/7555/2019-Su V Prešove dňa: 09.05.2019 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: 
"NN prípojka -Prešov, parc. č. 6260/21, 6260/26" 
(Verejná vyhláška) 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná dňa 06.05.2019 žiadateľom -Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom 
Mlynská 31, 
042 91 Košice v zastúpení Peter Bečaver, Lomnická 12, 080 05 Prešov, 
žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "NN prípojka -Prešov, parc. č. 
6260/21, 6260/26". 
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného 
povolenia (s 
veľkým počtom účastníkov konania): "NN prípojka -Prešov, parc. č. 6260/21, 
6260/26", 
na pozemkoch parc. č. KN-C 6260/26, KN-E 3128, KN-E 3129/3, KN-E 3129/4, 
v 
katastrálnom 
území Prešov, verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 05.06. 2019 o 14.
00 
hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. J arkova č. 26, 
v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov 
na vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby je 
možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, 
na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie 
navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 
533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom 
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
2 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na 
zastupovanie 
je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo 
plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke obce Dulova 
Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom 
lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam 
MESTf PJ!l.!E§ · · 
STA\IEB~JÝ rJR/HJ 
Hlavná 73 080 01 p .. -Ing. Tuka 
• 1 eso vd, . b 'h , d 
-1"-ve uc1 stave ne o ura u 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na eleldronickej úradnej 
tabuli mesta Prešov. 
13 ~5 "n 
L' • L> ' 
Dňa ..................................... . 
" 1a' , c. 3 
~1"EST Pn'r.Š:S.V 
.......... p~f·ťtf· i·~m .. , .. :·:·éi~: .. 
U, 
d ' ' V . ' hlá-k b l ' ' d . t b l t P -080 Ol ,P RlEktŠ .Vk · 
ra ny zaznam ereJna vy s a o a zvesena z ura neJ a u e mes a resov a zvesena z~ e omc eJ 
úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
M:~::-·10 Pr:::~.GV 
.......... pi·~;~~!~~ 
-l-L 1 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)