Oznámenie mesta Prešov: „Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“.

Oznámenie mesta Prešov

14.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV
 
  
 
ODaŽP 112137/2019Bs      MVDr. Tibor Bindas                     14.5.2019           
  
   
       051/3100210                    
             
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
 
  
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia 
oznamuje verejnosti, že 
 sa 
]DþDORNRQDQLH YR YHFL ]PHQ\ QDYUKRYDQHM þLQQRVWL Ä7HFKQROyJLH QD GRVLDKQXWLH Y\ããHM
úrovne recyklácie z kovových odpadov" 
 
 
=PHQDQDYUKRYDQHMþLQQRVWLMH]YHUHMQHQiQDDGUHVH
 
 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technologie-na-dosiahnutie-vyssej-urovne-
recyklacie
-z-kovovych-odpadov 
 
 
9HUHMQRVĢ P{åH v GDQHM YHFL NRQWDNWRYDĢ Okresný úrad Prešov, odboru starostlivosti 
o
 
životné prosWUHGLH1iPHVWLHPLHUX3UHãRYQDKOLDGQXĢGRPDWHULiOXY danej veci 
môžu aj na MsÚ Prešov, Jarková 24, Prešov odbor dopravy a ŽP, do 10 pracovných dní od 
zverejnenia tohto oznamu.
 
Kontaktnou osobou je Ing. Zuzana Michniewiczová  
 
E mail: zuzana.michniewiczova@minv.sk 
 
 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                    
     Ing. Stanislav Ondirko vedúci odboru                                          
dopravy a životného prostredia 
 
 
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)