Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Oravská vchod č. 7 a 8 v termíne 3. jún 2019 od 07:30 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

14.05.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                IID 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-ma
il: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
1/286817/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/13.05.2019 
~) vt.:~ené una ___________ _ 
!ve~er.gdŕ.a ______________________ _ 1/286817/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Oravská vchod č. 7 a 8 
v termíne 
3. jún 2019 od 07:30 h do 15:00 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom 
sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to oko
lnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
ó 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsd
s.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mly
nská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnost je Zí:lplsaná v Obchodnom 
registri Okresného sUdu Košice l. oddiel Sa, vložka 1411/V 
ICO: 36 599 3611 OIC: 2022082997 
IC DPH: SK20220B2997 
Bankové spojenie. Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. U.: 2008480108/8130 
IBAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)