Oznámenie o začatí stavebného konania: "ZS a RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO BUD".

Oznámenie o začatí stavebného konania

14.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná č. 73 
Číslo: SU/7600/113917/2019-Mk 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik, 
e-mail: milan.madzik@presov .sk 
8 051/3100534 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
l 
[• p.t 'IL )' 1 
Vyvesené dňa _____ .ó.";!.i,~.--.J;;.;....;;;.;....;..1 __ _ 
'lv sené dňa --------
080 Ol Prešov 
V Prešove: 
13.05.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania 
Dňa 23.04.2019 požiadala spoločnosť Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava v.z O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu: "ZS a 
RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne 
Penam PO _BUD", ktorá má byť vyhotovená na streche budovy Šarišských pekární 
a cukrární a.
s., so súp. č. 3629 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 6187/3, k.ú. 
Prešov. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia 
§ 
117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 
§ 39a ods. 4 
stavebného zákona 
spája konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a zároveň 
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe podanej žiadosti začatie 
stavebného konania verejnou vyhláškou. Súčasne, pretože stavebnému úradu sú dobre známe 
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
podľa § 61 ods. 2 stavebného upúšťa od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 7. pracovných 
dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle 
§ 61 
ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej 
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 
Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a 
podl'a 
§ 61 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
MESTO P EŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
-11-
Pozvánka bude doručená: 
l. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
2. Okresné riaditel'stvo Hasičského záchranného zboru, IČO OO 151866, Požiamická l, 080 O l Prešov 
3. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
4. 
SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
5. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
7. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
8. SWAN KE, s.r.o., IČO 36184641, Juhoslovanská 2/A, 040 Ol Košice-Sídlisko Ťahanovce 
9. Dopravný úrad-divízia civilného letectva, IČO 42355826, Letisko M.R. Štefánika, 831 52 Bratislava 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
ll. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 829 40 Bratislava 
12.02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
13. Šarišské pekáme a cukráme, akciová spoločnosť, IČO 30414245, Budovateľská 61, 080 Ol Prešov 
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "ZS a RR 
bod Prešov, Budovateľská pekárne Penam PO_BUD", bola yyyesená na úradnej tabuli 
mesta Prešov 
1 ( 05. LYJ 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "ZS a RR 
bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO_BUD, bola zvesená z úradnej tabule 
mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Me· . ;·.. _ 
............... P····~:···;r á\·.-;ä·~~··i.., ................. . 
~ ~~t~é} e!.-RO~P;~SO V 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)