Oznámenie verejnou vyhláškou - "Prešov - Sabinovská ulica - úprava časti NN siete".

Oznámenie verejnou vyhláškou

14.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ENERPRO, s.r.o. 
.. , h 
0
1 1 ) 
Vyvesené dňa ____ .l"..l.._ ..u.....~o...~...~-----
Oznámenie verejnou vyhláškou 
Spoločnost' Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom spoločnosti 
Enerpro, s.r.o., pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby. 
Stavba sa nachádza v katastrálnom území mesta Prešov. 
Predmetom stavby je úprava NN vedenia -demontuje sa NN vedenie zo 
strešníkov a konzol domov a preloží sa na projektované podperné body, ktoré budú 
umiestnené na pôvodných parcelách v blízkosti oplotenia súkromných pozemkov. 
V rámci úpravy NN vedenia sa vymenia holé vodiče za nové izolované v pôvodnej 
trase. Vyhovujúce podperné body sa ponechajú, vymenia sa 
Jen poškodené a 
nevyhovujúce stÍpy. 
Zároveň sa v dotknutej časti stavby upravia aj nevyhovujúce 
domové prípojky 
(DP). Projektované NN vonkajšie vedenie sa nachádza v blízkosti 
cestyl/68. 
názov stavby: "Prešov -Sabinovská ulica -úprava časti NN siete" 
Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2019. 
Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enerpro, s.r.o. týmto oznamuje 
vlastníkom a 
užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť 
predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastm1wvi nehnuteľnosti v dôsledku 
realizácie stavby majetková ujma, 
má nárok na náhradu škody. 
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho 
vyvesenia. 
V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať: 
Kompetentný za inžiniering: Ing. Koníková Natália -0907 89 29 20. 
V Košiciach, dňa 13.05.2019 
Ing. Stanislav Počuch 
konateľ spoločnosti 
L 
cr.IERPRO, t.r.c. 
Mišl<!lieck3 6 
040 1·1 '<o~ic<O 
IO: 44 324 í:IGO 
iČ DPi-l: SK20:22EE9741'• 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-1-
r5 
"VJ 
4. • L J 
vyvesené dňa/pečiatka obce .................................................. .. 
Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovatel'a 
distribučnej sústavy podl'a ust. §11 ods.2 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov. Realizácia stavby 
podl'a tohto oznámenia je výkonom oprávnení 
prevádzkovatel'a distribučnej sústavy pod!' a ust. § 11 ods.1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na 
nehnutel'nosť podl'a tohto 
oznámenia, berie vlastník (užívate!') nehnutel'nosti na vedomie právne dôsledky z toho 
plynúce. 
Sídlo firmy: 
ENERPRO, s.r.o. 
Miškovecká 6, 
Košice, 040 ll 
tel.+421 917 59 25 53 
IČO: 44 324 600, 
!Č DPH: SK 2022669748 
banka: Tatra banka, a. s. 
č. účtu: 2622815211/1100 


)
I
II'1.-\
t)I\l
s 
(lo
c
o,!
tý1~
R
0
586
-11
8904
:l'tv2xltí
_,KKS-_ ,.
RezyPreš0V
-,
--
\o;I\~,\(]l\
\\\NAYY-J4x25zapojiťdoSIL
VPRe nr.i,~N')r(dem.AIFe=255rr
(1
-
-
-
--_--_ \ --_ \-~--\~--\ --_ 
\
\
\
\
káblovýmiryhami2
T
E
R
É
N4J15
z
i5~-1-1-1-
\
\_'+-~
•Legendakrezom
1-kábelDP
2-výkopovýmateriál
3-zásyphlinou
4-rúraKSXPEG63mp)
5zemniacipásikFeZn30x4mm
6-výstražnáfólia33cmo
C
E
?


l,
N
:~~I\IFA?X4><120,celkovoG,dem,NN:AIFe6,1=605m
~.1-9:NFA2X4x120,J=255m
L 
R0
586-1
18903
f
I
f1\
\
\
lO/%911..-
Iŕ!...</l§~~
iI
\
\\',.t. 
\
,\\\\
\\
\
\
\
\
\\
\
\
\
\,


I.
~
žka:l==o05mexistvjúcoTS058$-0808
Jesef1ského 
\
orni.I"Jhŕ9-19:NFA2X4~120,I=J$Om
de
m
.
A
IFe==350m,r
18
.//ô8 ~S5/6NS
-c
~
~
[\
<?;\
\~
\
(
(
I\
II\
\\
\Informatívnynáčrtuchyteniavodičov
\
\\
\
.\\\\\\\
\\\\
\\\
Priosodenízávesnýchkáblovnaexistujúcestrešníkysa
strešníkypodropotrebyskrátia.očistioodhŕdzeanatrú.


!I/
I
//II
I
II
2
/9
9-mapaKN-C
30/6-mapaUO-Esz
-
-
-
x
-
-
 
O
~~
(
0,5LEGENDA
-projektoycnéNNvonkajšieizolovanévedenie-vpôvodnejtrose
-existujúceNNvonkajšiehovedenie-holévodiče
-existujúceVNvonkajšiehovedenie-holévodiče
-existujúceNNvonkajšiehoizolovanévedenie
-existujúcipodpernýbodNN-ostáva
-projektovanýpodpernýbodNN(náhradazapôvodný)
-existujúcipodpernýbodurčenýnademontáž
-existujúca1-stlpovátrafostanica
-demontážvzdušnéhoNNvedeniazostrešníka
-demontážvzdušnéhoNNvedeniazkonzoly
-demontážvzdušnéhoNNvedeniazostrešníkovejsiete
-demontážizolovanéhoNNkábla
-existujúcipodpernýbodtrakčnéhovedenia-ostáva
-plot(zakreslenýinformatívne),-projektovanározpojovaciaistiaeaskriňa(osadenánastlpe)
-uzemneniePENvodiča
(vmiesteosadeniableskoistieksauzemníajPENvodič)
-kotevnásvorkaELBA-polokotevnásvorkaELBA-konzolapreAlFevodiče-ukončenévodiče
-vzdialenostprojektovanéhopodpernéhobodu
oddemontovanéhovmetrochIIvII
KODYROZSAHUMONTAZEDOMOVYCHPRIPOJOKV-výmenavodičovdomovejprípojky
Re-výmenavodičaOPažpoelektromerovýrozvádzač
S-novýstrešnik
K-novákotvastrešníka
P-novápoistkováskrinkanastípe
J-jestvujúcaOPostáva
Z-znovumontážOPpovýmenestíparesp.vodičov
P2(11,12)-novápoistkováskrinkanastípepre2odbercteíov
(č.d.107,109)II
DOMOVEPRIPOJKY(OP)
-OPrealizovanázávesnýmkáblomAYKYz
---------OPrealizovanákáblomuloženýmvzemi
ii!!••-ukončenieOPnastrešníkuskotvou
ii!!I-ukončenieOPnakonzole
____-existujúcaOPostáva
a-existujúcielektromerovýrozvádzač
-demontážOPukončenejnastrešníkuÄlOVÁOBLASŤ:lahká
I
STENIEOBLASTI:ZIII-silné
.)Ifr00/f)";50H7~APREDÚRAZOMELEKTRICKÝMPRÚDOM:
Nc1AN(TN
l
močinnéodpojenienapájania
1
0jitáalebozosšnenčizoláciac
Vypracoval:Ing.PeterMarcinek
ENERPROs.r.o.Projektant:Ing.StanislavPočuch
Investor:Východoslovenskádistribučná,a.s.Čis.zak.:
Miesto:
PrešovStupeň:PDR
Stavba:
Dátum:04/2019
Prešov-Sabinovskáulica-úpravačastiNNsieteFormát:4xA4Číslovýkr.:
Objekt:Mierka:
V2Obsah:Situácia1:1000

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)