Oznámenie o doručení písomnosti: Janovi Mrúzovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

15.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
15. os. zr1 
Vyvesené dňa ___ ..:..::;;._;,;;;.;.....::..:...: __ _ 
Zvesené dňa------------
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Prešov 
15.05.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s 
§ 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Janovi Mrúzovi bytom Prešov, 
že mu bola 
doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MESTO P Š V 
Mest -.ý :c.:d 
Hlavná č 73 
08001 ~~~· 
/i"b· V' 
Mgr. Ľudmila Ha eč ová 
vedúca oddefenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)