Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Matúš Straka naposledy bytom 080 01 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        15. os. zr 1 V}rvc:;;en~ c;~.a _________ _ 
Zvesené dňa----------
MESTO PREŠOV 
MESTO 
PREŠOV Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 036307112019 V Prešove 9. 5. 2019 
Adresát písomností: Matúš Straka 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 036307112019 zo dňa 9. 
5. 2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa 
písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 036307112019 zo dňa 9. 5. 2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
zákona č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
1 
r
l; ,. 1· J 
J. l) 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2250/2019 Prešov, 13.5.2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o 
oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Mária Eštočáková 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2250/2019 zo dňa 13.05.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2250/2019 zo dňa 13.05.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)