Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
 
 
 
 
 
Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV
 þ
o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFKSUtVSHYNRYQD
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 
 
 
z
verejnený na pripomienkovanie v
 zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
þ=ER obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 'HĖY\YHVHQLD: 16.05.2019 
 
 
 
 
Koniec lehoty SRþDV NWRUHM P{åX I\]LFNp RVRE\ D
 SUiYQLFNp RVRE\ XSODWQLĢ
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu iveta.dulinova@presov.sk, milada.antusova@presov.sk, jana.zakarovska@presov.sk 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u
 SUHGNODGDWHĐD QiYUKX
nariadenia: 26.5. 2019 
 
 
 
 PredkladDWHĐQiYUKX nariadenia: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru 
sociálnych služieb, Mestský úrad v Prešove, Jarková 26, 080 01 Prešov 
 
 
 'HĖzvesenia: 27.05. 2019 
 
 
 
 
 
 
F - MsÚ/SP-03/1/1
 
 
 
 
 
 Mesto 3UHãRY 
1È95+ 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRY 
þ9 o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHM
RFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\  
 Vydanie: 1 
Strana 
1/6 
 
 

 
 
0HVWR 3UHãRY SRGĐD † RGV Y VSRMHQt V † RGV StVP S ]iNRQD 
þ=ER REHFQRP]ULDGHQtY]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYD ]iNRQDþ= z. 
o VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRY 
v ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY (ćDOHM OHQ Ä]iNRQ R VRFLiOQRSUiYQHM RFKUDQH GHWt D o VRFLiOQHM
NXUDWHOH? 
 
 
v\GiYD 
 
9ãHREHFQH]iYl]QpQDULDGHQLHPHVWD3UHãRY?9 o ~SUDYHSRGPLHQRNposkytovania 
ILQDQþQêFKSUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLe RSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHj 
kurately ćDOHMOHQÄY?HREHFQH]iYl]QpQDULDGHQLH?. 
 
ýOiQRN 
ÒYRGQp ustanovenia 
 
7RWR YãHREHFQH ]iYl]Qp QDULDGHQLH XSUDYXMH SRGPLHQN\, formu, podrobnosti a postup 
poskytovania ILQDQþQêFKSUtVSHYNRY mesta 3UHãRY URGLþRvi GLHĢDĢDDOHERRVREHNWRUiVDRVREQH
VWDUi R GLHĢD SUH NWRUp MH Y\NRQiYDQp SRE\WRYp RSDWUHQLH V~GX
 PODGpPX GRVSHOpPX 
a DNUHGLWRYDQpPX VXEMHNWX NWRUê QLH MH FHQWURP pre deti a URGLQ\ ćDOHM OHQ ÄFHQWUXP?, 
a I\]LFNHMRVREHDOHERSUiYQLFNHMRVREHna vyNRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\GHWt
a VRFLiOQHMNXUDWHO\ 
1D~SUDYXD ]DFKRYDQLHY]ĢDKRYPHG]LGLHĢDĢRPD URGLþRPDOHERRVRERXNWRUiVDRVREQHVWDUi
o GLHĢDD QDSRGSRUX~SUDY\LFKURGLQQêFKSRPHURYV~ to SUtVSHYNy: 
a) na dopravu, 
b) MHGQRUD]RYêSUtVSHYRNQDXDK?HQLHRVDPRVWDWQHQLDVDPODGpPXGRVSHOpPX            
c) a DNUHGLWRYDQpPXVXEMHNWXNWRU?QLHMHFHQWURP a I\]LFNHMRVREHDOHERSUiYQLFNHMRVREH
NWRUi Y\NRQiYD RSDWUHQLD VRFLiOQRSUiYQHM RFKUDQ\ GHWt D VRFLiOQHM NXUDWHO\SRGD 
osoELWQpKRSUHGSLVX ćDOHMOHQÄILQDQ?Q?SUtVSHYRN?1). 
 
ýOiQRN 
9\PHG]HQLH]iNODGQêFKSRMPRY 
 
1. 6RFLiOQRSUiYQDRFKUDQDGHWtMHV~ERURSDWUHQtQD]DEH]SHþHQLH2) : 
 
a) RFKUDQ\GLHĢDĢDNWRUiMHQHY\KQXWQiSUHMHKREODKRD NWRUiUHãSHNWXMHMHKRQDMOHSãt
]iXMHPSRGDPHG]LQiURGQpKRGRKRYRUX 
b) YêFKRY\D YãHVWUDQQpKRYêYLQXGLHĢDĢDY MHKRSULURG]HQRPURGLQQRPSURVWUHGt 
c) QiKUDGQpKRSURVWUHGLDGLHĢDĢXNWRUpQHP{åHE\ĢY\FKRYiYDQpYRYODVWQHMURGLQH 
 
                         
1) 
†RGV]iNRQDþ=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLilnej kuratele a o zmene 
  a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
2) †RGV]iNRQDþ=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene a GRSOQHQt 
  QLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
 
 
 Mesto 3UHãRY 
1È95+ 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRY 
þ9 o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHM
RFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\  
 
Vydanie: 1 
Strana 
2/6 
 
 

2. 6RFLiOQDNXUDWHOD MHV~ERURSDWUHQtQDRGVWUiQHQLH]PLHUQHQLHD zamedzenie prehlbovania 
DOHERRSDNRYDQLDSRU~FKSV\FKLFNpKRYêYLQXI\]LFNpKRYêYLQXD VRFLiOQHKRYêYLQXGLHĢDĢD
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v ]iYLVORVWL RG ]iYDåQRVWL SRUXFK\
a VLWXiFLHY NWRUHMVDQDFKiG]DGLHĢDDOHERSOQROHWiI\]LFNiRVoba3). 
 
3. 2SDWUHQLDVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\(ćDOHMOHQ?SPODaSK³)    
VDY\NRQiYDM~ v: 
 
a) SULURG]HQRPURGLQQRPSURVWUHGt 
b) QiKUDGQRPURGLQQRPSURVWUHGt 
c) RWYRUHQRPSURVWUHGt 
d) a SURVWUHGtRWYRUHQRPD XVSRULDGDQRPQDYêNRQRSDWUHQt 
 
4. Centrum pre deti a rodiny MH]DULDGHQLH]ULDGHQpQD~þHOY\NRQiYDQLD: 
 
a) RSDWUHQt GRþDVQH QDKUiG]DM~FLFK GLHĢDĢX MHKR SULURG]HQp URGLQQp SURVWUHGLH DOHER
QiKUDGQp URGLQQp SURVWUHGLH QD ]iNODGH UR]KRGQXWLD V~GX R QDULDGHQt ~VWDYQHM
starostlivosti, o nariadeQtQHRGNODGQpKRRSDWUHQLDDOHERR XORåHQtYêFKRYQpKRRSDWUHQLD 
ćDOHMOHQ ÄSRE\WRYpRSDWUHQLHV~GX³, 
 
b) YêFKRYQêFK RSDWUHQt SRGĐD † RGV StVP E D G ]iNRQD þ = z. 
o VRFLiOQRSUiYQHM RFKUDQH GHWt D o VRFLiOQHM NXUDWHOH D o zmene a GRSOQHQtQLHNWRU?FK
]iNRQRYY?FKRYQ?FKRSDWUHQt NWRU?PLMHXOR?HQiSRYLQQRV" SRGUREL"VDVRFLiOQHPX
SRUDGHQVWYXDOHERLQpPXRGERUQpPXSRUDGHQVWYXSRYLQQRVWtXOR?HQ?FKQD]DEH]SH?HQLH
~?HOX Y?FKRYQpKR RSDWUHQLD SRGĐD RVRELWQpKR SUHGSLVX DOHER QHRGNODGQêFK RSDWUHQt
NWRU?PLMHXOR?HQiWDNiWRSRYLQQRV"DOHMOHQ?DPEXODQWQpY?FKRYQpRSDWUHQLH?, 
 
c) RSDWUHQtQDSUHGFKiG]DQLHY]QLNXSUHKOERYDQLDD opakovania: 
 
1. NUt]RYêFK VLWXiFLt GLHĢDĢD Y SULURG]HQRP URGLQQRP SURVWUHGt DOHER QiKUDGQRP
URGLQQRPSURVWUHGt 
2. SRU~FK SV\FKLFNpKR Y?YLQX I\]LFNpKR Y?YLQX DOHER VRFLiOQHKR Y?YLQX GLH"D"D
z G{YRGX SUREOpPRY Y SULURG]HQRP URGLQQRP SURVWUHGt QiKUDGQRP URGLQQRP
SURVWUHGt?LU?RPVRFLiOQRPSURVWUHGtD v PHG]LĐXGVNêFKY]ĢDKRFK 
 
d) ãSHFLDOL]RYDQpKR SURJUDPX QD SUHGFKiG]DQLH Y]QLNX SUHhlbovania a opakovania 
NUt]RYêFKVLWXiFLtGLHĢDĢDNWRUpMHREHĢRXWUHVWQpKRþLQXREFKRGRYDQLDV ĐXćPLGLHĢDĢD
W?UDQpKRDOHERVH[XiOQH]QHX?tYDQpKRDOHERQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtQDRYHUHQLHPLHU\
RKUR]HQLDGLH"D"DW?UDQtPVH[XiOQ\P]QHX?tYDQtPDOHERLQ?PL?LQPLRKUR]XM~FLPLMHKR
?LYRW]GUDYLHSULD]QLY?SV\FKLFN?Y?YLQI\]LFN?Y?YLQDOHERVRFLiOQ\Y?YLQ 
 
e) a UHVRFLDOL]DþQpKRSURJUDPXQDSRGSRUXVRFLiOQHKR]DþOHQHQLDGLHĢDĢDDOHERSOQROHWHM
I\]LFNHMRVRE\]iYLVO?FKRGDONRKROXGURJDOHERSDWRORJLFNpKRKUi?stva. 
 
 
 
                         
3) †RGV]iNRQDþ=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene a GRSOQHQt 
  QLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
 
 
 Mesto 3UHãRY 
1È95+ 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRY 
þ9 o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHM
RFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\  
 
Vydanie: 1 
Strana 
3/6 
 
 

ýOiQRN 
9ãHREHFQpSRGPLHQN\SUHSRVN\WRYDQLHILQDQ?Q?FKSUtVSHYNRY QDY\NRQiYDQLHRSDWUHQt
SPODaSK 
 
1. Mesto 3UHãRY Y\þOHQtYRVYRMRPUR]SRþWHILQDQþQpSURVWULHGN\QDSRVN\WRYDQLHILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQt632'D6.SULGRGU?DQtSRGPLHQRNVWDQRYHQ?FKW?PWR
Y?HREHFQH]iYl]Q?PQDULDGHQtP 
 
2. 2SUiYQHQ~URGLQX, ktorej P{åH mesto 3UHãRYSULVSLHYD"QDSRGSRUX~SUDY\ a zachovanie 
Y]ĢDKRY PHG]L GLHĢDĢRP D URGLþRP DOHER RVRERX NWRUi VD RVREQH VWDUi R GLHĢD tvoria 
URGLþLD DOHER RVRED NWRUi VD RVREQH VWDUi R GLHĢD D GLHĢD V QDULDGHQRX ~VWDYQRX
VWDURVWOLYRV"RX?OHQRYLDURGLQ\PXVLDVSD"WLHWRSRGPLHQN\ 
 
a) rRGLþLD DOHER RVRED NWRUi VD RVREQH VWDUi R GLHĢD PDM~ WUYDOê SRE\W QD ~]HPt       
PHVWD3UHãRY, 
b) GLHĢDNWRUpMHXPLHVWQHQpY ]DULDGHQt, PDORWUYDOêSRE\WQD~]HPtPHVWD3UHãRYY þDVH
jeho umiestnenia do zariadenia, 
c) URGLþLD DOHER RVRED NWRUi VD RVREQH VWDUi R GLHĢD QHPi ]iYl]N\ YRþL PHVWX 3UHãRY, 
prejavuje VNXWRþQê ]iXMHP R ~SUDYX D ]DFKRYDQLH Y]ĢDKRY V diHĢDĢRP D Y\QDORåLOa 
pULPHUDQp ~VLOLHQD~SUDYXVYRMLFKURGLQQêFKSRPHURYE\WRYêFKSRPHURYD VRFLiOQ\FK
pomerov. 
 
3. 2SUiYQHQêP PODGêP GRVSHOêP NWRUpPX EXGH PHVWR 3UHãRY SRVN\WRYDĢ SUtVSHYRN QD
osamostatnenie sa je osoba: 
 
a) NWRUiPDODWUYDOêSRE\WQD~]HPtPHVWD3UHãRYY þDVHXPLestnenia do zariadenia, 
b) NWRUHMEROSRVN\WQXWêMHGQRUD]RYêSUtVSHYRNQDXĐDKþHQLHRVDPRVWDWQHQLDVDPODGpKR
GRVSHOpKRSRGDRVRELWQpKRSUHGSLVX4) 
c) a NWRUi R SUtVSHYRN SRåLDGD GR GQt SR VNRQþHQt Y\NRQiYDQLD RSDWUHQt SRGĐD
RVRELWQpKRSUHGSLVX5). 
 
4. äLDGRVĢR SRVN\WQXWLHILQDQþQpKRSUtVSHYNXQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQt632'D6.SRGD?O
StVPDD b) PXVtREVDKRYDĢ 
 
- meno a SULH]YLVNRåLDGDWHĐDRSUiYQHQêURGLþDOHERRSUiYQHQiRVRED, 
- meno a SULH]YLVNRGLHĢDĢD, 
- rozhodnutie o QDULDGHQt~VWDYQHMVWDURVWOLYRVWL, 
- potvrdenie o XPLHVWQHQtGLHĢDĢD v ]DULDGHQt,  
- SRWYUGHQLHåHRSUiYQHQêURGLþDOHERRSUiYQHQiRVRED QHPiN GĖXSRGDQLDåLDGRVWL 
- QHXKUDGHQp]iYl]N\YRþLPHVWX3UH?RY, 
- potvrdenie o YêãNH SUtVSHYNX QD XĐDKþHQLH RVDPRVWDWQHQLD VD PODGpKR GRVSHOpKR
poskytnutpKRFHQWURP åLDGDWHĐILQDQþQpKRSUtVSHYNXQDRVDPRVWDWQHQLHVD 
- a ~þHOSRXåLWLDILQDQþQpKR prtVSHYNX  
___________________________ 
4) †StVm. b)† ]iNRQDþ=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene  
  a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
5) †RGStVPD]iNRQDþ=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene  
  a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
 
 
 
 Mesto 3UHãRY 
1È95+ 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRY 
þ9 o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHM
RFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\  
 
Vydanie: 1 
Strana 
4/6 
 
 

   
5. 9HFQH SUtVOXãQê RUJDQL]DþQê ~WYDU PHVWD 3UHãRY ćDOHM OHQ ÄRGERUQê ~WYDU³QD ]iNODGH
GRUX?HQHM?LDGRVWL o SRVN\WQXWLHILQDQþQpKRSUtVSHYNXSRGĐDþORGV SUHYHUtVRFLiOQX
VLWXiFLX Y URGLQHVRFLiOQ\P ãHWUHQtPD QD]iNODGH YêVOHGNRYãHWUHQLDQavrhne a spracuje 
QiYUK SRVN\WQXWLD ILQDQþQpKR SUtVSHYNX NWRUê MH SUHGORåHQê SULPiWRURYL PHVWD 3UHãRY   
1D]iNODGHSUHGORåHQHMGRNXPHQWiFLHSULPiWRU PHVWDY\GiV~KODVna poskytnutie ILQDQþQpKR
SUtVSHYNX na dopravu do a zo zariadenia. -HGQRUD]RYê SUtVSHYRN QD XDK?HQLH
osamostatnenia sa PODGpPX GRVSHOpPX SRGĐD þO StVP E EXGH XUþHQê UR]KRGQXWtP
SULPiWRUD. 
 
                                      ýOiQRN 
)LQDQþQêSUtspevok na dopravu 
 
1. 1D~SUDYXD ]DFKRYDQLHY]ĢDKRYPHG]LGLHĢDĢRPD URGLþom alebo RVRERXNWRUiVDRVREQH
VWDUiR GLHĢDSUHNWRUpMHY\NRQiYDQpSRE\WRYpRSDWUHQLHV~GXSRGD RVRELWQpKRSUHGSLVX6) 
a na podporu ~SUDY\ LFK URGLQQêFK SRPHURY P{åH PHVWR3UH?RY SRVN\WQ~Ģ ILQDQþQê
SUtVSHYRNQDGRSUDYXGRD zo zariadenia, v NWRURPMHGLHĢDXPLHVWQHQp 
 
2. FLQDQþQê SUtVSHYRN QD GRSUDYXpodlieha V~KODVX SULPiWRUD PHVWD 3R Y\GDQt V~KODVX
SULPiWRUD bude ILQDQþQê SUtVSHYRN QD GRSUDYXSRVN\WQXW? D? SR SUHGOR?HQt VNXWR?Q?Fh 
FHVWRYQêFKQiNODGRYRULJLQiO\FHVWRYQêFKOtVWNRYNWRUpEROLY\QDORåHQpY NDOHQGiUQRP
mesiaci a po SUHGORåHQtStVRPQpKRSRWYUGHQLD]o zariadenia o XVNXWRþQHQêFKQiYãWHYiFK
RSUiYQHQ?FK RV{Ev þDVHRG Y\GDQLD StVRPQpKR V~KODVX SULPiWRUD PHVWD)LQDQ?Q?
pUtVSHYRNMHPRåQpSRVN\WQ~Ģ åLDGDWHĐRYLSRGREXPHVLDFRYRGvydania V~KODVX SULPiWRUD
mesta. FLQDQþQêSUtVSHYRNPR?QRSRVN\WQ~"QDMYLDFGYDNUiWGRPHVLDFDGYRP RSUiYQHQêP 
RVREiP GR YêãN\ FHVWRYQpKR OtVWND DXWREXVRP DOHER YODNRP ] 3UHãRYD GR D ]R VtGOD
zariadenia, v NWRURPMHGLHĢDXPLHVWQHQp 
 
3. )LQDQþQêSUtVSHYRNQDGRSUDYXsa RSUiYQHQHMRVREHSRVN\WQe YKRWRYRVWLSURVWUHGQtFWYRP
SRNODGQLFH0HVWVNpKR~UDGXY 3UHãRYH DOHEREH]KRWRYRVWQêPSUHYRGRPQD~þHWRSUiYQHQHM
osoby. 
 
4. 1DSRVN\WQXWLHILQDQþQpKRSUtVSHvku na dopravu do a zo zariadenia QLHMHSUiYQ\QiURN 
 
ýOiQRN 
-HGQRUD]RYêILQDQ?Q?SUtVSHYRNQDXDK?HQLHRVDPRVWDWQHQLDVDPODGpKRGRVSHOpKR 
 
1. Mesto 3UHãRY SRVN\WQHRSUiYQHQpPXPODGpPXGRVSHOpPX MHGQRUD]RYê ILQDQþQêSUtVSHYRN
QDXDK?HQLHRVDPRVWDWQHQLD sa SULVSOQHQtSRGPLHQRNGDQêFKWêPWRYãHREHFQH]iYl]QêP
QDULDGHQtP. 
 
2. äLDGDWHĐRPSUtVSHYNX je RSUiYQHQêPODGêGRVSHOêSRGD?ORGV3)LQDQþQê SUtVSHYRNVD
poskytuje iba raz. 
_____________________________ 
6 ) †RGVD?RGVStVPF ]iNRQD?=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHD o VRFLiOQHMNXUDWHOH 
  a o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRY v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
 
 
 
 Mesto 3UHãRY 
1È95+ 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRY 
þ9 o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHM
RFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\  
 
Vydanie: 1 
Strana 
5/6 
 
 

3. 9êãND SUtVSHYNXRSUiYQHQpPX PODGpPX GRVSHOpPX je YR YêãNH  SUtVSHYNX SRGĐD
RVRELWQpKRSUHGSLVX7). 
 
4. PUtVSHYRN sa SRVN\WXMH QD XĐDKþHQLH RVDPRVWDWQHQLD VD PODGpKR GRVSHOpKR D to           
QD ]DEH]SHþHQLH EêYDQLD YHFt V~YLVLDFLFK V EêYDQtP D SUtSUDY\ QD SRYRODQLH PODGpKR
GRVSHOpKR 
 
5. Mesto 3UHãRYposkytne SUtVSHYRN PODGpPXGRVSHOpPX 
 
a) SHĖDåQRXIRUPRX, 
b) vecnou formou alebo 
c) kombinovanou formou. 
 
6. O SRVN\WQXWtSUtVSHYNXUR]KRGXMHSULPiWRU 
 
7. 1DNRQDQLHYRYHFLSUtVSHYNXQDXĐDKþHQLHRVDPRVWDWQHQLDVDPODGpKRGRVSHOpKRVDY]ĢDKXMH
Y?HREHFQ?SUHGSLVR VSUiYQRPNRQDQt 
 
8. 3UtVSHYRNSHĖDåQRXIRUPRXEXGHRSUiYQHQpPXPODGpPXGRVSHOpPX SRVN\WQXWêv hotovosti 
SURVWUHGQtFWYRPSRNODGQLFH0HVWVNpKR~UDGXY 3UHãRYHDOHEREH]KRWRYRVWQ?PSUHYRGRP 
QD~þHW RSUiYQHQpKRPODGpKRGRVSHOpKR QD]iNODGHSUiYRSODWQpKRUR]KRGQXWLDSULPiWRUD, 
v ktorom bude uvedeni YêãND~?HO D podmienky vyplatenia a Y\~þWRYDQLD MHGQRUD]RYpKR
ILQDQ?QpKRSUtVSHYNXQDXDK?HQLHRVDPRVWDWQHQLDVDPODGpKRGRVSHOpKR. 
 
 
ýOiQRN6 
 )LQDQþQêSUtVSHYRNDNUHGLWRYDQpPXVXEMHNWXNWRU?QLHMHFHQWURP a fyzickej osobe alebo 
SUiYQLFNHM osobe, ktRUiY\NRQiYDRSDWUHQLDVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHM
NXUDWHO\SRGDRVRELWQ?FKSUiYQ\FKSUHGSLVRY 
 
1. Mesto 3UHãRYQD]DEH]SH?HQLHY\NRQiYDQLa RSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHM
kurately, QD SUHGFKiG]DQLH Y]QLNX NUt]RYêFK VLWXiFLt Y rodine a na obmedzenie 
a RGVWUDĖRYDQLHQHJDWtYQ\FKYSO\YRY na rodinu a GLHĢD, P{åHSRVN\WQ~ĢILQDQþQêSUtVSHYRN
DNUHGLWRYDQpPXVXEMHNWXNWRU?QLHMHFHQWURPD I\]LFNHMRVREHDOHERSUiYQLFNHMRVREHNWRUi
Y\NRQiYD RSDWUHQLD VRFLiOQRSUiYQHM RFKUDQ\ GHWt D sRFLiOQHM NXUDWHO\ SRGĐD RVRELWQêFK
SUiYQ\FKSUHGSLVRY ćDOHMOHQÄILQDQþQêSUtVSHYRN³8). 
 
2. 3RGPLHQN\ SRVN\WRYDQLD ILQDQþQpKR SUtVSHYNX SRGĐD RGV WRKWR þOiQNX QD QDVOHGXM~FL
UR]SR?WRY?URNEXG~R]QiPHQpQDMQHVN{UGRaSUtOD na webovej VWUiQNHPHVWD3UH?RY. 
 
3. )LQDQþQêSUtVSHYRNDNUHGLWRYDQpPX VXEMHNWXNWRU?QLHMH FHQWURP a fyzickej osobe alebo 
SUiYQLFNHMRVREHNWRUiY\NRQiYDRSDWUHQLDVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\       
                         
7) †RGV]iNRQD?=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene a GRSOQHQt 
  QLHNWRUêFK]iNRQRY v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
8 ) RGV]iNRQD?=]R VRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQHGHWtD o VRFLiOQHMNXUDWHOHD o zmene a GRSOQHQt 
  QLHNWRUêFK]iNRQRYY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
 
 
 Mesto 3UHãRY 
1È95+ 
9ãHREHFQH]iYl]QpKRQDULDGHQLDPHVWD3UHãRY 
þ9 o ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQþQêFK
SUtVSHYNRYQDY\NRQiYDQLHRSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHM
RFKUDQ\GHWtD VRFLiOQHMNXUDWHO\  
 
Vydanie: 1 
Strana 
6/6 
 
 

QDQDVOHGXM~FLUR]SRþWRYêURNP{?H PHVWR3UHãRY poskytQ~Ģ QD]iNODGHStVRPQHMåLDGRVWL
podanej YWHUPtQHRGM~QD do 30. septembra EHåQpKRURND 
 
4. 3tVRPQiåLDGRVĢPXVtREVDKRYDĢ 
 
a) ]iNODGQpLGHQWLILNDþQp~GDMHåLDGDWHĐD 
b) doklad o DNUHGLWiFLL 
c) SRSLVREVDKXþLQQRVWLVXEMHNWX 
d) projekt, s Y\PHG]HQtPFLHĐRYêFKVNXStQ, PHWyGD IRULHPSUiFHVXYHGHQtPVS{VREX
GRVLDKQXWLDFLHDSURMHNWX 
e) Y\PHG]HQLHSULHVWRUXQDUHDOL]iFLXSURMHNWX 
f) ILQDQþQêUR]SRþHWþLQQRVWLåLDGDWHĐDQDREGRELHQDNWRUpPiE\ĢILQDQþQêSUtVSHYRN
SRVN\WQXW? 
g) SRåDGRYDQ~Y??NXILQDQ?QpKRSUtVpevku 
h) a UR]SLV]GURMRYILQDQFRYDQLDþLQQRVWLåLDGDWHĐD 
 
 
5. 9êãND ILQDQþQpKR SUtVSHYNX, podmienky a ~þHO MHKR SRXåLWLD a ]iURYHĖ SRGPLHQN\
Y\~?WRYDQLD EXG~ SUHGPHWRP ]POXY\ R SRVN\WQXWt ILQDQþQpKR SUtVSHYNX QD Y\NRQiYDQLH
RSDWUHQtVRFLiOQRSUiYQHMRFKUDQ\detta VRFLiOQHMNXUDWHO\ 
 
                       
ýOiQRN7 
ZUXãRYDFLHXVWDQRYHQLHD~?LQQRV" 
 
1. 7êPWRY?HREHFQH ]iYl]Q?P QDULDGHQtP VD ]UX?XMH 9?HREHFQH ]iYl]Qp QDULDGHQLH PHVWD
3UH?RY?R ~SUDYHSRGPLHQRNSRVN\WRYDQLDILQDQ?Q?FKSURVWULHGNRYQDSRGSRUX
~SUDY\URGLQQ?FKSRPHURYGLH"D"D 
2. 7RWRYãHREHFQH]iYl]QpQDULDGHQLHQDGRE~GD~þLQQRVĢGĖD 1.8.2019 
 
 
 
V 3UHãRYHGĖD 
 
 
 
                                                   ,QJ$QGUHD7XUþDQRYi 
                                                      SULPiWRUNDPHVWD 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)