Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Tarasa Ševčenka 3941/40 - rekonštrukcia bytu+ vstavba".

Oznámenie o začatí stavebného konania

16.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/7790/114505/2019-Kč/73 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
1 b V5. in 
Vyvesené dňa~---------
Zvesené dňa -----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 14.05.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou 
a upustenie od ústneho pojednávania Dňa 12.04.2019 podal Martin Oláh, Tarasa Ševčenka 40, 080 Ol Prešov, na 
stavebný úrad žiadost' na stavebné povolenie na stavbu: "Prešov, Tarasa Ševčenka 3941140-
rekonštrukcia bytu+ vstavba" na pozemku parc. č. KN-C 3607, katastrálne územie Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov 
oznamuje 
podľa §61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného konania §61 ods. 4 
stavebného zákona. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku 
a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej pozemnej stavbe uplatniť 
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie 
podané námietky v 
zmysle§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, J arková 
26 -Stavebnom úrade. 
Ak 
sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli, ktorá 
sa nachádza na stránke www.presov.sk 1 s r1. 7n 
Vyvesené dňa ................................. .. 
Pečiatka, podpi~VIESTQ r ~·:._,V 
Me~Q'~'. -~a
Hl~
'--7?7 
080 Ol PRE ~O V 
- 1-
Zvesené dňa .................................. . Pečiatka, po<m· ~,. TO rn : 
ll'<_, " -• . • ,,ov 
n .. lo~.: Y ·rad 
Fluvná č. 73 
08001 PREšov 
-1-
2 
Na vedomie: 
l. Martin Oláh, Tarasa Ševčenka 40, 080 Ol Prešov 
2. TRIANGULUM, 
s.r.o." Slovenská 69, 080 Ol Prešov 
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov" Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP" Jarková 24, 080 Ol Prešov 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva" Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
8. Ing. Mmiin Lopušniak, PhD., Národná trieda 202/51, 040 Ol Košice-Sever 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Vybavuje: Slavomír Kolačkovský e-mail: slavomir.kolackovsky@presov.sk ll 051/3100531 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)