Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)