Oznámenie o upustení od opakovanej dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod. v priestoroch Hotela Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov.

Oznámenie od upustení od opakovanej dražby

21.05.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        

 
 
'5$ä2%1Ë.VUR 
+YLH]GRVODYRYD.RãLFH 
,ý2,ý'3+6. ,%$16ORYHQVNiVSRULWHĐĖD6. 
tel.: +421 55 671 0001, fax: +421 55 671 2573 Prima banka: SK7831000000004360014818 
drazobnik@drazobnik.sk, www.drazobnik.sk       Tatra banka: SK4811000000002627166361 
2526.RãLFH,RGG6URYORåND9 3RãWRYiEDQND6. 
 DĞƐƚƐŬljƷƌĂĚWƌĞƓŽǀ 
  ,ůĂǀŶĄϮϵϬϳͬϳϯ 
 
 ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ 
 
Vybavuje: Alexandra Pech EĂƓĂnjŶĂēŬĂ͗096/2018 V <ŽƓŝĐŝĂĐŚ20.05.2019 
 
 
KEDE/K hWh^dE1K OPAKOVANEJ Zz 
 
V njŵLJƐůĞ Α ϭϵ ŽĚƐ͘ ϭ ƉşƐŵ͘bͿ njĄŬŽŶĂ ē͘ ϱϮϳͬϮϬϬϮ ͘ nj͘ Ž ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚ ĚƌĂǎďĄĐŚ ǀ njŶĞŶş
v?l}??_Z???]?}?su}?vu?iuU??????u}???Ul?}??uol}v?x22.05.2019 o 
09,30 hod. v priestoroch ,ŽƚĞůĂĠůŝĞƌ͕<ŽŶĨĞƌĞŶēŶĄŵ]??v}??U???? vU :ĂƌŬŽǀĄϭ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ͕ŽŬƌĞƐ
W??}?UW??}??l?l?i. 
 
ůǎŶşŬ͗ &D'd͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƐŽƐşĚůŽŵaƉŝƚĄůƐŬĂϲ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ͕/K͗ϯϲ 754 ϯϯϭ͕ƉƌĄǀŶLJ
v???? :hWyU ?X?X}XU ?} ?_o}u W}???l ??l???U ??? ?? <}?]U /KW
36 572 683 
 
ZƵēŝƚĞű͗ :ĄŶ&ĞĐŬŽ͕ŶĂƌ͗͘Ϯϲ͘Ϭϴ͘ϭϵϴϬ͕ďLJƚŽŵϭϳ͘EŽǀĞŵďƌĂϭϮϮϯϬͬϴϰ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ 
 
sůĂƐƚŶşŬ͗ dK&͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘aƉŝƚĄůƐŬĂϲ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ͕/K͗ 36 606 ϳϳϰ͕ƐƉŽůƵǀůĂƐƚŶşĐŬLJ
podiel: 1/1 
 
EĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝ͗ Parcela ƌĞŐŝƐƚƌĂͣ͞ĞǀŝĚŽǀĂŶĄŶĂŬĂƚĂƐƚƌĄůŶĞũŵĂƉĞ͗ 
 ƉĂƌĐ͘ē͘ϲϱϬ njĂƐƚĂǀĂŶĄƉůŽĐŚĂĂŶĄĚǀŽƌŝĞ o ǀljŵĞƌĞϭϬϲŵ2 
 Stavba 
 ƐƷƉ͘ē͘ϯϯϱϮ ƉŽůLJĨƵŶŬēŶljŽďũĞŬƚ  ŶĂƉĂƌĐ͘ē͘ϲϱϬ 
 ƐƉŽůƵǀůĂƐƚŶşĐŬLJƉŽĚŝĞů͗ϭͬϭ 
 
 /ĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝƐƷnjĂƉşƐĂŶĠŶĂůŝƐƚĞǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂKŬƌĞƐŶĠŚŽƷƌĂĚƵ
W??}?Ul????ov?}}?U>sX????U}l??WW??}?U}WWZaKsUl????ov
??u]WW??}?X 
 
ƀǀŽĚƵƉƵƐƚĞŶŝĂ 
ŽĚĚƌĂǎďLJ͗ V zmysle ΑϭϵŽĚƐ͘ϭƉşƐŵ͘bͿnjĄŬŽŶĂē͘ϱϮϳͬϮϬϬϮ͘nj͘Ž ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚ
v njŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ͘ 
 
S pozdravom 
 
ZKE1<͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
PhDr. Alexandra Pech, prokurista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)