Oznámenie o vydaní stavebného povolenia pre stavbu: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

22.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
2Z. 05. ?'J'·l 
Vyvesené dňa __ ..:..=:~~~o...~.._ ..J-1---
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad Zvesené dňa ----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/5998/2019 -Sf/83 V Prešove dňa: 14.05.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
" Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove". 
Rozhodnutie 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov v súbehu s § 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými organmi a so ostatnými 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, takto: Žiadateľovi Prešovskej Univerzite v Prešove, ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov sa podľa 
§ 66 stavebného zákona a§ 10 vyhlášky MŽP č. 453/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 
povoľuje 
stavba: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" na ulici 17. 
novembra, na pozemku parc. č. KN-C 5833/4, KN-C 9769 katastrálne územie Prešov 
v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov: 
SO O l Parkovisko 
SO O 1.1 Sadové úpravy 
SO 02 Dažďová kanalizácia 
Stavba: " 
Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" sa bude realizovať na pozemku par. č. KN-C 5833/4, KN-C 9769 katastrálne územie Prešov, tak ako 
je zakreslené v situačnom výkrese 02/2019 v mierke 1:500, ktorý vypracoval 4road s.r.o., 
Ružová 59, 
08001 Prešov-Ing. František Ondrej-autorizovaný stavebný inžinier. 
Objekt SO 01.1 sa bude realizovať 
podľa projektovej dokumentácie dokumentácie 
vypracovanej Ing. Katarínou Mohlerovou 
2/2019 v mierke l :300 
Objekt SO 
02 sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní, ktorú vypracovala Ing. Soporska 
3/2019 v mierke 1:500. 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby 
vydanom Mestom Prešov 
dňa č. SÚ/12492/2018-Sf/222 zo dňa 21.02.2019 
2. Situovanie a technické riešenie parkoviska a trás komunikácii je v zmysle STN 73 6056 
"Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel" so šírkovým usporiadaním viď. príloha 
2 
č. 3 a jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcim obsluhu osobnými motorovými 
vozidlami. Parkovacie stojiská budú 
slúžiť pre potreby študentov, zamestnancov a 
návštevníkov univerzity. 
Parkoviská 
Pre vozidlá skupiny: 
Spôsob radenia: 
Rozmer parkovacieho boxu: l podskupina 02 
kolmé 
kolmé 
5,00 x 2,50 m 
pre osoby so zníženou 
schodnosťou pohybu 5,00 x 3,50 m 
parkovacie miesta 
na nabíjanie elektromobilov 5,00 x 2,7 m 
Parkovisková komunikácia: 2x2,75( 3,75) m dvojpruhová obojsmerná 
3. Chodníky ich situovanie a technické riešenie trás vetiev je v zmysle STN 73 6110. 
Projektovanie miestnych komunikácií šírky l 
,50 m 
s jednostranným sklonom 
zabezpečujúcej obsluhu územia chodcami. Smerovo SÚ chodníky naviazané na okraj 
navrhovaných komunikácií alebo sú trasované samostatne. Výškovo sú vedené v úrovni 
priľahlého terénu s rešpektovaním dopravnej obslužnosti priľahlých objektov-pozemkov. 
Celková plocha parkoviska 
Celková plocha navrhovaných chodníkov 
Celkový 
počet parkovacích stojí sk je 
2078 m
2 
30,0 m
2 
44+39 = 83 PS 
V 
koridore objektu sú navrhované inžinierske siete, ktoré musia by zrealizované pred 
realizáciou objektu 
SO-O l, a ktoré sú v objekte akceptované v plnom rozsahu. 
4. SO 01.01 Sadové úpravy. Cieľom stavebného objektu je doplnenie sprievodnej zelene 
riešeného priestoru. 
Zeleň sa uplatní v hygienickom a estetickom odizolovaní priestoru, 
pohľadovom potlačení a priaznivom obytno-výtvarnom začlenení upravovaného priestoru 
smerom k existujúcim stavebným objektom, žiadúcom pritienení navrhovaných 
spevnených plôch výsadbou stromov. Základom urbanistickej koncepcie 
je rešpektovanie, 
ale 
aj využitie terénnych, prírodných a urbanistických daností priestoru. Forma a štruktúra 
úprav zelene v nesenom území rešpektuje územnotechnické možnosti, 
pričom je 
komponovaná vo väzbe na návrh ale aj na existujúce výsadby. Úpravy zohl'adňujú 
regulatívy Územného plánu mesta Prešov: -RL 1.3 Statická doprava -Parkoviská musia 
byť ozelenené výsadbou stromov v pomere minimálne l strom na 4 parkovacie miesta pri 
organizácii parkovania 
vo dvoch a viacerých radoch, pri jednoradovom parkovaní v 
pomere minimálne 
l strom na 2 parkovacie miesta. 
5. Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované 
sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú pred 
realizáciou sadových úprav rekultivované, 
podľa rozsahu poškodenia bude hÍbkovo 
rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha a výsadbové jamy budú 
zbavené všetkých stavebných zbytkov a odpadov. Vysadí sa 39 ks solitérnych stromov 
podľa projektovej dokumentácie. 
6. Na ulici 17. novembra je vybudovaná verejná kanalizácia DN 1300, materiál ŽB. Zaústenie 
stoky 
"D" do existujúceho potrubia sa vykoná pomocou odbočky "AW ADOCK". Od 
zaústenia do existujúcej kanalizácie DN 1300, materiál ŽB, križuje stoka "DA" existujúcu 
komunikáciu, v st. 16,0 
je na potrubí navrhnutý odlučovač ropných látok. V šachte DA2 sa 
trasa lomí a následne 
je ukončená v st. 29,0, kde je na potrubí navrhnutá retenčná nádrž. 
Stoka 
"DA" je navrhnutá v dÍžke 29,0 m. Profil kanalizácie DN 200 je konštantný v celej 
dÍžke. Celkové množstvo zrážkových vôd odvádzaných stokou 
"DA" je po realizácii 
3 
vodozádržných opatrení 10,0 ls.l . 
7. Predmetná stoka je od zaústenia do retenčnej nádrže vedená v prevažnej miere v priestore 
navrhovaného parkoviska, 
pričom do stoky "DB" sú postupne zaústené kanalizačné 
prípojky z navrhovaného parkoviska. Stoka "DB" sa bude realizovať v dÍžke 47,5 m, profil 
potrubia DN 
200 sa bude realizovat' v dÍžke 13,5 m, potrubie profilu DN 250 sa bude 
realizovať v dÍžke 34,0 m. Celkové množstvo zrážkových vôd odvádzaných stokou "DB" 
do retenčnej nádrže je 30,55 ls.l 
8. Kanalizačné prípojky od uličných vpustov zabezpečujú odvedenie zrážkových vôd z 
navrhovanej komunikácie a parkovísk. 
Od zaústenia do dažďovej kanalizácie sú kanalizačné 
prípojky vedené priamo k uličným vpustom. Uličné vpusty sú navrhnuté vo vyhotovení s 
kalovým priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich 
nečistôt. Poloha jednotlivých 
uličných vpustov zachytená v situácii umiestnenia stavby. Celkovo sa bude realizovať 7 ks 
kanalizačných prípojok. 
9. Dažďové vody z navrhovaných komunikácií a parkovísk, ktoré môžu byt' znečistené voľnými 
ropnými látkami budú prečistené v navrhovanom odlučovači ropných látok. Veľkosť 
odlučovača ropných látok 15 l.s.l bola stanovená na základe hydrotechnických výpočtov. 
Odlučovač ropných látok bude plnoprietokový, bez obtoku. 
l 
O. Odlúčenie ropných látok je dvojstupňové, tvorené usadzovacou nádržou a gravitačným 
odlučovačom ropných látok s inštalovanou koalescenčnou vložkou. Znečistená voda priteká 
do usadzovacej nádrže, kde dochádza k zachyteniu hrubých nerozpustných mechanických 
nečistôt obsiahnutých v odpadovej vode. Táto nádrž zároveň slúži k separácii ľahko 
odlučiteľnému podielu celkového znečistenia ropnými látkami a vyrovnáva nárazovo zvýšenú 
koncentráciu. Z kalovej nádrže vteká voda 
do nádrže koalescenčného odlučovača, kde 
pokračuje gravitačné odlučovanie voľných ropných látok. Znečistená voda preteká 
koalescenčnou vložkou, kde dochádza k zhlukovaniu jemne rozptýlených ropných častíc a k 
ich 
ďalšiemu odlučovaniu z vody. Odlúčené ropné látky sa akumulujú na hladine, odkiaľ sa 
periodicky 
odstraňujú. Pri prekročení akumulačnej kapacity alebo pri nedostatočnej hladine v 
odlučovači sa automaticky uzatvára bezpečnostný uzáver na odtoku, čím sa zabráni úniku 
ropných látok. 
Vyčistená voda preteká odtokovým potrubím do kanalizácie. 
ll. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči pomocou súradníc 
zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci 
geodetických prác. 
12. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
13. Zhotoviteľom stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa 
stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
14. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle§ 66 ods. 
2 písm. h) stavebného zákona. 
15. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
16. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
17. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení je 
potrebné 
uviesť, kto stavbu realizuje + tel. kontakt na stavbyvedúceho, kto a kedy stavbu 
povolil vrátane 
čísla rozhodnutia a termín začatia a ukončenia stavby. 
18. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a § 
28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
4 
19. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných 
ustanovení 
Prílohy č. 3 k nariadeniu vlády 510/200 l Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisku. 
20. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
21. Pri výstavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na uskutočnenie 
stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., 
22. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou nebola narušená 
stabilita iných budov a zariadení. 
23. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách. 
24. 
Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: 
hospodárnosť výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti práce 
a technických zariadení; predpokladanú 
životnosť a úžitkovosť stavby. 
25. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov. 
26. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 
45 stavebného zákona. 
27. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do náležitého 
stavu. 
28. Stavebník má na stavenisko a stavbu zabezpečený prístup z miestnej komunikácie mesta 
Prešov; zjazd a výjazd na stavenisko musí byť priebežne udržiavaný tak, aby bola zabezpečená 
plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
29. Stavebník, resp. zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť ani 
plynulosť cestnej premávky. 
30. Výstavbou nesmie dôjsť ku škodám na susedných nehnuteľnostiach. 
31. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie 
komunikácií; komunikácie nesmú 
byť znečisťované prepravovanými materiálmi a 
predmetmi; v prípade 
znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné 
vyčistenie. 
32. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
33. 
Prístupovú komunikáciu je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. l a 3 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb. 
34. Stavebník zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo k znehodnoteniu prirodzených 
vlastností okolitej pôdy vôd a bude 
dbať na to, aby nedošlo ku škodám na priľahlých 
pozemkoch a sťažovaniu ich obhospodarovania. 
35. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a 
pozemkom. 
36. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a 
súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a 
bezpečnosti práce na stavenisku. V ochranných 
pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí 
je povinný postupovať podľa 
pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí. 
37. Stavenisko a činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 
hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. 
38. Stavebník počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä 
5 
vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby. 
39. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia_§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-
dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Osobitné podmienky 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Mesta Prešov -odbor 
hlavného architekta mesta 
č. OHAM/16032/2018 zo dňa 27.12.2018. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Mesta Prešov-odbor 
dopravy a životného prostredia 
zo dňa 17.09.2018 pod č. ODŽP -12017/2018 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia a 
zároveň v zmysle §3b) ods. 3 
zákona 
č. 135/191961 Z.z. o pozemných komunikáciách súhlasí s dopravným pripojením 
prístupovej obslužnej komunikácie k parkovisku na existujúcu obslužnú komunikáciu v areáli 
Prešovskej univerzity na pozemku KN-C 5833/1. 
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. 
ORHZ-P02-2018/0000032-002 zo dňa 20.07.2018 nemá pripomienky k vydaniu územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
4. Krajský pamiatkový úrad v záväznom vyjadrení č. KPUP0-2018/9914-04/56428/UL zo dňa 
16.07.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienky: 
• Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a 
urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväzných vyjadreniach Okresného úradu 
Prešov odbor starostlivosti o životné prostredi: č. OU-PO-OSZP3-2018/031023-02 zo dňa 
30.07.2018, OU-PO-OSZP3-2018/031021-02 zo dňa 10.07.2018, OU-PO-OSZP3-20 18/031 
012-02Sa 
zo dňa 01.08.2018, OU-PO -OSZP3-2018/049815-02 zo dňa 18.12.2018. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Slovenského 
vodohospodárskeho podniku š.p. 
č. CS SVP OZ KE 3193/2018/2 zo dňa 09.08.2018. 
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení VVS, a.s. č. 
7835/2019/0 zo dňa 24.01.2019. 
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení SPP-Distribúcia, 
a.s. v 
č. TD/NS/0142/2019/Uh zo dňa 12.02.2019. 
9. · Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Slovak Telekom, a.s. 
č. 6611713882 zo dňa 18.11.2018. 
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení VSD, a.s. Distribúcia 
, a.s. v záväznom vyjadrení 
č. 10137/2018 zo dňa 15.05.2018. 
ll. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení O.S.V.O. Comp, a.s. 
v 
č. 064/05/2018/EN zo dňa 02.05.2018. 
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Ministerstva vnútra 
Slovenskej Republiky 
č. CPPO-OTS-2018/001381-524 zo dňa 22.05.2018 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh 
stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný ku 
kolaudácií pozemnej stavby 
doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe. 
6 
Odôvodnenie: 
Dňa 26.03.20019 podala Prešovská Univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 
na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Parkovacie plochy pri 
VŠA v 
areáli Prešovskej univerzity v 
Prešove" na ulici 17. novembra, na pozemku parc. č. KN-C 
5833/4, KN-C 9769 katastrálne územie Prešov. 
Pre uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov -
stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
č. SÚ/12492/2018 -Sf/222 zo dňa 
21.02.2019. Rozhodnutie o umiestnení stavby nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2019. 
Mesto 
Prešov -stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil podľa § 61 odst. 4 stavebného 
zákona 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom stavebného 
konania 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené 
začatie stavebného konania, bola na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete 
(www.presov.sk). Stavebný 
súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 02.05.2019. V uvedenom oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté 
orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak 
na 
ne stavebný úrad neprihliadne. 
Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia 
§ 61 ods. 3 stavebného zákona koncentračnú zásadu, 
vzhľadom k tomu, že v stanovenej lehote sa nevyjadrili orgány, ktoré boli o začiatku stavebného 
konania 
informovaní. Stavebný úrad má za to, že so stavbou z nimi sledovaných 
hľadísk súhlasia. 
V zmysle§ 61 ods. l. Stavebného zákona: "Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť 
uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada". 
Stavebný úrad v rozhodnutí rozhodol o vznesených námietkach účastníkov konania a pripomienky 
dotknutých orgánov zapracoval 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v stavebnom povolení povolil objekt 
SO 02 Dažďová kanalizácia z dôvodu, že 
predmetný objekt 
je neoddeliteľnou súčasťou stavby parkovacích plôch a bez jeho povolenia by 
nemohlo 
dôjsť k povoleniu stavby ako celku. 
Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemku KN-C 5833/4 listom vlastníctva 
č. 1413 a súhlas 
vlastníka pozemku KN-C 9769 s umiestnením inžinierskej siete na pozemku za podmienky:, 
Stavebník 
do vydania kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú zmluvu o zriadení 
vecného bremena pre uloženie inžinierskych sieti. 
Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní 
či stavebník dodržal podmienky uvedené 
v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom Mestom 
Prešov dňa 21.02.2019 pod číslom 
SÚ/12492/2018 -Sf/222. Stavebný úrad zistil, že predložená dokumentácia spÍňa všeobecne 
technické požiadavky na výstavbu. Na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov, zistil, že 
predmetná stavba 
spÍňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska 
hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné 
stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení 
a stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracoval 
do rozhodnutia, ktorých 
splnenie sa bude 
skúmať v kolaudačnom konaní. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písm. g) sumou vo výške 400,
€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove-doklad č. 47/402/2019 zo dňa 08.04.2019. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Prešovská Univerzita v Prešove, ul. 17. 
novembra 15, 08001 Prešov splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
.· -
< • 
7 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou 
dokumentáciou vyvesená v 
zmysle§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho poriadku 
podať na Mesto Prešov-stavebný úrad , Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená 
na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
D
v 2 Z 01, 7l''] 
na ..................................... . 
. MESTO PREŠOV 
............... , t;;,., ·-·· ' .. , ·a ....... 
Peči a · a~{?j· ~otlJis 
080 Ol ·Š O y 
-1-
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabuli Mesta Prešov ( 
www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
MESTO PREŠOV 
··········~Ň·)f~"· 
-l~f 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)