Mesto Sabinov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kravitz Zuzana, Mukačevská 3, 080 01 Prešov, Hricko Vojtech, Tarasa Ševčenka, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1
1 (l~ '!1··:::~ 
Vyvesené ana " • · l.J J' 
Zvesené dňa -------
Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57,083 Ol SABINOV 
č.j. 2887-1/2019/FO 
Vybavuje: Surmíková 05114880416 V 
Sabinove 16.05.2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
Mesto Sabinov, ako správca dane podľa § 4 ods. l zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "daňový poriadok") 
vykon á v a podľa ustanovenia§ 35 daňového poriadku doručovanie písomnosti verejnou 
vyhláškou: 
Adresát písomnosti: 
Kravitz Zuzana 
Mukačevská 3 
080 
Ol Prešov 
Hricko Vojtech 
Tarasa Ševčenka 
080 
Ol Prešov 
Miesto uloženia písomnosti : 
Presné označenie zásielky: 
doporučená zasielka DVR, OD 
Rozhodnutie DZN/2019/4609 
daň z nehnuteľnosti 
doporučená zasielka DVR, OD 
Rozhodnutie DZN/201917751 
daň z nehnuteľnosti 
Mestský úrad Sabinov, Centrum pre občanov-referát č. 3, Námestie slobody 57 083 01 
Sabinov-··· ·-
Ak nie je správcovi dane známy pobyt adresáta, doručí správca dane písomnosť verejnou 
vyhláškou, 
podľa ustanovenia § 
35 daňového poriadku. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná v sídle adresáta tak, že obec 
na žiadosť správcu dane vyvesí podobu 15 dní spôsobom 
v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným 
označením. Obec 
potvrdí dobu vyvesenia; posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia. Oznámenie 
o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí 
aj v sídle správcu dane, ktorého písomnosť má byť 
adresátovi doručená. 
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk. 
Adresát písomnosti si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 
15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách. 
Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa 
považuje 
za deň doručenia. 
Vyvesené: 
Zvesené: 
lng~~á 
vedúca finančného oddelenia 
poverený zamestnanec správcu dane 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)