Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov 5, 080 01 Prešov., Martin Výbošťok, naposledy bytom Vihorlatská 17, 080 01 Prešov., l!ubomír Bicák, naposledy bytom ul. Tarasa Ševčenka 17, 080 01 Prešov., Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        • 
VEI:t\Ý ~ARIS 
Váš list čísla/zo dňa Naše číslo: Vybavuje/linka 
z~
. 05. 7l''J 
Vyvesené dila---------
Zvesené dňa---------
dane/2019/2507A Kušnírová 321 4117 
Vel'ký Šariš 
21. 05. 2019 
Vec: 
Verejná vyhláška 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
zásielky -rozhodnutia o vyrubení dane z 
nehnuteľností na rok 2019 pre 
daňovníka: Ľubomír 
Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov S, 080 01 
Prešov. 
Rozhodnutie č. 2507 zo dňa 21.05.2019 sa 
nachádza na Mestskom úrade, 
v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch 
od 
8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo 
oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
Telefón: 
051/3214117 e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk SK32 
5600 0000 0088 0092 3002 
JUDr. Viliam KALL 
Primator mesta 
IČO 
00327972 
• 
' 
' 
. 
VE~KÝ ŠA.RI!i 
Váš list číslo/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
2 
5 n5 "1'·' 
vyvíiiiene ana ____ . _ľ_. _,_J _J-
Zvesené dňa --------
M esfský úrad 
Naše číslo: Vybavuje/linka 
dane/2019/2508A Kušnírová 321 4117 
Vel'ký Šariš 
21. 05. 2019 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok 2019 pre daňovníka: Martin 
Výbošťok, naposledy bytom Vihorlatská 17, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie č. 2508 zo dňa 21.5.2019 sa nachádza na Mestskom úrade, 
v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch 
od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo 
oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
. JUDr. Viliam KALL 
Primator mesta 
e-mail: Bankové spojenie: Telefón: 
051/3214117 
dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
~yvesene ana ________ _ 
'Zvesené dňa ----------
VP:t.K~ iAilJJ 
Mestský úrad 
Váš list číslo/zo dňa 
Naše číslo: Vybavuje/linka 
dane/2019/2400A Kušnírová 321 4117 
Vec: 
Verejná vyhláška 
l • l l 
-oznamen1e o vyvesen1 a zvesen1 
Veľký šariš 
Vel'ký šariš 
21. os. 2019 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
zásielky-rozhodnutia o vyrubení dane z nehnutel'ností na rok 2019 pre 
daňovníka: l!ubomír Bicák, naposledy bytom ul. Tarasa ševčenka 17, 080 01 
Prešov. 
Rozhodnutie č. 2400 zo dňa 20.05.2019 sa nachádza na Mestskom úrade, 
v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch 
od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo 
oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk 
SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
2 3. o~. zrJ 
vyvesené dna---------
• 
VF.,J:Ki ŠARI~ 
Zvesené di'a -------·-
Vel'ký šariš 
Váš list čísle/zo dňa Naše číslo: Vybavuje/linka 
Dane/2019/2488A Kušnírová 321 4117 
Vel'l<ý Šariš 
21. 05. 2019 
Vec: 
Verejná vyhláška 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok 2019 pre daňovníka: Roman 
Dužda, 
naposledy bytom Špitálska S, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie č. 2488 zo dňa 20.05.2019 sa nachádza na Mestskom úrade, 
v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch 
od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.30 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo 
oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: 
dane@velkysaris.sk Bankové spojenie: 
SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)