Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Optická trasa Prešov- Sabinov- 096KO Lysá 1. časť okres Prešov".

Oznámenie o začatí územného konania

25.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ") ;; o l '/;'118 \!:-
l. J, 'l, Ll t 
" 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/19184/2016-Su. V Prešove dňa: 16.03.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Optická trasa 
Prešov-Sabinov-096KO Lysá l. časť okres Prešov" 
Navrhovateľ: 
adresa: 
Orange Slovensko, a.s., v zastúpeníM-TEL s.r.o. 
Metodova 8, 821 
08 Bratislava, Južná trieda 74, 040 Ol 
Košice 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 21.12.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: "Optická trasa Prešov-Sabinov-096KO Lysá l. časť okres 
Prešov" 
v katastrálnom území: 
na pozemku parc. č.: 
Prešov, Vel'ký Šariš, Gregorovce 
KN-C 9204/45, KN-C 9204/42, KN-C 9204/44, KN-C 9599, KN
C 
9310/571, KN-C 9310/564, KN-C 9310/554, KN-C 9310/573, 
KN-C 9310/500, KN-C 9310/529, KN-C 9310/522, KN-C 
9310/453, KN-C 9310/448, KN-C 9310/414, KN-C 9310/413, 
KN-C 
9310/412, KN-C 9310/411, KN-C 9310/392, KN-C 
9310/370, KN-C 9310/304, KN-C 9310/301, KN-C 162261111, 
KN-C 16226/112, KN-C 16226/18, KN-C 16226/19, KN-C 
16226117, KN-C 1622611, KN-C 
16226/106, KN-C 16228/1, KN
C 16228/24, k.ú. Prešov 
KN-C 3401/1, KN-C 243211, KN-C 3401/2, KN-C 3403/1, KN-C 
2431/39, KN-C 2131/22, KN-C 2431141, KN-C 
3420/4, KN-C 
342011, KN-C 3410/1, KN-C 3419, KN-C 3418, KN-C 3412, KN
C 3411, KN-C 2432/1, KN-C 3422, KN-C 
3408/1, KN-C 3421, 
KN-C 162111, KN-C 927/1, KN-C 933/59, KN-C 928/19, KN-C 
928/18, KN-C 
930/3, KN-C 928/3, KN-C 928/16, KN-C 928/4, 
KN-C 
161311, KN-C 1531/1, KN-C 1533, KN-C 1608, KN-C 
1606/1, KN-C 1607, KN-C 1530/1, KN-C 1529, KN-C 152811, 
KN-C 1526, KN-C 1525, KN-C 1610/1, KN-C 1512/1, KN-C 
1510/2, KN-C 1511112, KN-C 1510/1, KN-C 1510/2, KN-C 
1508/2, KN-C 1503/2, KN-C 1502, KN-C 1501, KN-C 1540/1, 
KN-C 1483/55, KN-C 1483/121, KN-C 14831118, KN-C 
2 
14831117, KN-C 1483/116, KN-C 14831115, KN-C 1483/114, 
KN-C 
1483/110, KN-C 1483/54, KN-C 1610/3, KN-C 1483/53, 
KN-C 
1600, KN-C 3225, KN-C 3208, KN-C 2417/2, KN-C 
283211, KN-C 241113, KN-C 2411/6, KN-C 281118, KN-C 
241111, KN-C 2832/5, KN-C 2412/3, KN-C 2412/2, KN-C 
2849/2, KN-C 2415/7, KN-C 2415/1, KN-C 2414/1, KN-C 2758, 
KN-C 2387/4, KN-C 5943, KN-C 5947, KN-C 5948, KN-C 5949, 
KN-C 
5950, KN-C 5952, KN-C 5953, KN-C 5955, KN-C 5956, 
KN-C 5957, KN-C 5958, KN-C 5982, KN-C 5989, KN-C 
5990, 
KN-C 8991, KN-C 8992, KN-C 5993, KN-C 5988, KN-C 5994, 
KN-C 5995, KN-C 5996, KN-C 5997, KN-C 5998, KN-C 5999, 
KN-C 
6000, KN-C 6001, KN-C 6002, KN-C 6003, KN-C 6004, 
KN-C 6005, KN-C 601, KN-C 6012, KN-C 6013, KN-C 6014, 
KN-C 6015, KN-C 6016, KN-C 601711, KN-C 6017/2, KN-C 
6017/3, KN-C 6018, KN-C 6019, KN-C 6020, KN-C 6021, KN-C 
6022, KN-C 6023, KN-C 6024, KN-C 6025, KN-C 6026, KN-C 
6027, KN-C 6028, KN-C 6029, KN-C 6030, KN-C 6031, KN-C 
6032, KN-C 6033, KN-C 6034, KN-C 6035, KN-C 6036, KN-C 
6037, KN-C 6038, KN-C 6039, KN-C 6040, KN-C 5621/1, k.ú. 
Veľký Šariš 
KN-C 681, KN-C 682, KN-C 683, KN-C 684, KN-C 719, KN-C 
687, KN-C 688, KN-C 718, k.ú. Gregorovce 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
určený Okresným úradom 
Prešov, Odborom výstavby a bytovej politiky určením č. OU-PO-OVBP1-2016/27541/104243 
zo dňa 27.09.2016, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva 
podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích 
vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ 
STAVBY 
"Optická trasa Prešov-Sabinov-096KO Lysá l. časť okres Prešov" 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Prešov, Vel'ký Šariš a Gregorovce, ako je zakreslené v 
situačnom výkrese v mierke M=l :500 ktorý vypracoval ateliér Arko s.r.o. Ing. Richard 
Nagy 
aje súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
a tvorí nedelitel'nú 
súčasť tohto rozhodnutia .. 
Účelom a cieľom komunikačnej inžinierskej líniovej stavby (ďalej len stavba) 
"Optická trasa Prešov -Sabinov -096KO Lysá l. časť okres Prešov" je vybudovanie 
optického prepojenia medzi Prešovom, Sabinovom a Lysou s 
ukončením v existujúcich 
základňových staniciach Orange 096KO Lysá a 103KO Sabinov. 
3 
Celková dÍžka zemných káblových trás .................................................. 29 460m 
Z toho trasa v okrese Prešov .................................................................... lO 280m 
Predmetom stavby je uloženie jednej AB HDPE rúry s priemerom 40mm s predinštalovanými 
siedmimi 
mikrotrubičkami priemeru l 0/8mm a piatich rezervných HDPE rúr s priemerom 
40mm. Projektovaná trasa prechádza týmito katastrálnymi územiami v okrese Prešov, Prešov, 
Veľký Šariš, Gregorovce. 
Do položenej jednej HDPE rúry s predinštalovanými mikrotrubičkami bude následne 
zafúknutý 24 vláknový optický mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu. 
Navrhovaná trasa 
začína novou multirúrovou spojkou SP (Service Point) vybudovanou 
na existujúcej metropolitnej trase 
MF0-081-PO pri bytovom dome na ulici Mukačevská 51 
v Prešove na sídlisku III. Trasa prekrižuje Mukačevskú ulicu a pokračuje v zeleni vedľa 
chodníka po Prostejovskej ulici. Trasa ďalej bude križovať ulicu Antona Prídavku, 
pokračovať v zeleni po Tomášikovej ulici, prekrižuje ju oproti ihrisku a v zeleni pokračuje po 
ulici Prostejovskej poza výškové bytové domy. Trasa 
ďalej bude prechádzať do zelene okolo 
hlavnej cesty po ulici Prostejovskej až k bytovému domu 
č.97. Tu trasa prekrižuje riadeným 
podvrtom Prostejovskú ulicu a bude 
pokračovať v zeleni ku cyklistickému chodníku. Trasa je 
navrhnutá po 
ľavej strane cyklistického chodníka v smere do mesta Veľký Šariš. Trasa 
následne prekrižuje riedeným mikrotunelovaním rieku Torysa v 65,338 
riečnom kilometri 
a 
pokračuje v zeleni popri Prešovskej ulici v meste Veľký Šariš. Trasa následne v prekrižuje 
odvodňovací kanál a pokračuje k železničnej trati. Trasa bude vchádzať do ochranného pásma 
ŽSR v žkm 24,079 a v súbehu 
pokračovať so železničnou traťou č. SR 188 : Košice -Plaveč 
-Čirč -Muszyna PKP. Následne trasa v žkm 25,040 prekrižuje železnicu riadeným 
mikrotunelovaním prekrižuje cestu 
III. triedy 3179 a bude pokračovať poľnou cestou okrajom 
odvodňovacieho kanála poza objekt pivovaru Veľký Šariš. Trasa následne prekrižuje vlečku 
patriacu pivovaru a ďalej bude pokračovať v zeleni po ľavej strane cesty l. triedy č. 68 
v smere do Šarišských Michal'an. Trasa je navrhovaná v ochrannom pásme budúcej 
štvorprúdovej cesty I/68, 
vo vzdialenosti 5 -11m od krajnice budúcej vozovky za 
odvodňovacou priekopou. Trasa pred križovatkou do obce Gregorovce prekrižuje riadeným 
podvrtom cestu 
1/68, ďalej prekrižuje Gregorovský potok a pokračuje popri ceste III. triedy 
č.3452 v zeleni po ľavej strane v smere do obce Gregorovce. Trasa pred mostíkom, kde 
Gregorovský potok križuje cestu III/3452 trasa bude 
križovať cestu III/3452 a pokračuje okolo 
panelovej cesty okrajom 
poľa popri Gregorovskom potoku v smere do obce Uzovce. Prvá časť 
trasy bude ukončená na parcele č. 718 v k.ú Gregorovce. Druhá časť trasy je zahrnutá 
v 
projektovej dokumentácii 
Optická trasa Prešov -Sabinov -096KO Lysá, 2. časť okres 
Sabinov. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
4 
2. Stavba musí spÍňat' podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej 
bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť 
povrch verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén 
je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové 
vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. 
č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
l O. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní 
pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného 
prostredia a 
KS o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného 
priestranstva a verejnej zelene. 
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy 
pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej 
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad lO 
m2 navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle 
zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a STN 837010 o ochrane prírody 
je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m 
od päty 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a§ 13 
vyhl. č. 532/2002 Z. z. 
14. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky 
15. Dodržať podmienky vyjadrenia MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta č. D/2787/2016, 
zo dňa24.10.2017. 
16. Dodržať podmienky vyjadrenia MsÚ Prešov, Odboru správy majetku mesta, oddelenia 
mestského majetku 
č. OSMM/3741/2018, zo dňa 12.3.2018. 
17. Dodržať podmienky vyjadrenia MsÚ Prešov, Organizačného odboru, oddelenia 
komunálnych služieb 
č. 00/597/9773112017, zo dl'ía 30.06.2017. 
5 
18. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Prešov, Pozemkového a lesného odboru 
č. OU-PO-PL0-2017/006229/ŠI, zo dňa 16.01.2017 a č. OU-PO-PL0-2017/026709-2/ŠI, 
zo dňa 15.06.2017. 
19. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Prešov, Odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií 
č. OU-PO-OCDPK-2016/012935-02-zo dňa 22.02.2016. 
20. 
Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Prešov, Odboru starostlivosti o ŽP č. OU
PO-OSZP3-2016/011454-02 
-zo dňa 07.03.2016, č. OU-PO-OSZP3-2016/011812-
02/0H-zo dňa 15.02.2016, č. OU-PO-OSZP3-2016/011453-02-zo dňa 26.02.2016. 
21. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie 
železničnej dopravy a dráh, odboru dráhový stavebný úrad č. 08107/2017 /SŽDD/05259 -
zo 
dňa 20.01.2017. 
22. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciest č. 5688/2016/2320/25296-Sm
zo dňa 25.08.2016. 
23. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest PSK č. 504/2016 -zo dňa 
22.02.2016. 
24. Dodržať podmienky vyjadrenia Lesov SR, Odštepného závodu Prešov č. 35 896/240/2016 
-zo dňa 03.08.2016. 
25. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu č. SPFZ/2017/121121 
-ZO dňa 19.12.2017 
26. 
Dodržať podmienky vyjadrenia Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. č. 528/2016-zo 
10.03.2016. 
27. Dodržať podmienky záväzného stanoviska ŽSR, Oblastného riaditeľstva Košice, Sekcie 
oznamovacej a 
zabezpečovacej techniky č. 187/2016/SOZT-zo dňa 25.5.2016, Strediska 
miestnej správy a údržby KT Košice 
č. 13-88-103/05.2016/KT KE-zo dňa 24.05.2016, 
Sekcie elektroniky a energetiky č. 1306/2016/SEE/2a.15-3/310-zo dňa 26.05.2016. 
28. Dodržať podmienky záväzného stanoviska ŽSR Bratislava, Stredisko hospodárenia 
s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Košice 
č. 0750/2a.15/689/2016/RP-KE
zo 
dňa 08.03.2016 a č. 0750/2a.15/2057/2016/RP-KE-zo dňa 01.06.2016. 
29. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 
č. CS 1602/2016-zo dňa 02.06.2016 a č. CS 866/2016 -zo dľ1a 08.03.2016. 
30. 
Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. č. 7001P0/60/PIS/2016 l zo dňa 03.03.2016. 
31. Dodržať podmienky vyjadrenia IL Prešov s.r.o. č. 14 _2/03/20 16/MM -zo dňa 
14.03.2016. 
32. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. č. DPPRke/609/Uh -zo dňa 
10.03.2016. 
33. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a.s. č. 12523/2016/0-zo dňa 19.02.2016. 
34. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC Broadband Slovakia s.r.o. č. 207/2016 -zo dňa 
08.02.2016. 
35. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovanet, a.s. č. 057-16/oDSaTR/Vo-zo dňa 23.02.2016. 
36. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. č. 6611724178-zo dňa 25.08.2017 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia 
je možné podľa § 40 
ods. 3 stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím 
uvedenej lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
6 
Odôvodnenie: 
Dňa 21.12.2016 podal Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení 
M-TEL s.r.o. Južná trieda 74, 
040 Ol Košice na stavebnom úrade návrh na vydanie územného 
povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"Optická trasa Prešov -Sabinov -096KO Lysá l. 
čast' okres Prešov" v kat. úz. Prešov, Vel'ký Šariš, Gregorovce. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
určený Okresným úradom 
Prešov, 
Odborom výstavby a bytovej politiky určením č. OU-PO-OVBPl-2016/275411104243 
zo dňa 27.09.2016 oznámil podl'a § 36 stavebného zákona dňa 23.12.2016 začatie územného 
konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 
31.01.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene 
verejnou vyhláškou v meste Prešov od 
05.01.2017 do 20.01.2017. 
Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, 
vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje 
Záväzná 
časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, je plánovaná 
stavba 
"Optická trasa Prešov -Sabinov -096KO Lysá l. časť okres Prešov" umiestnená 
v kat. území Prešov v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov v znení Zmien 
a doplnkov 2015. 
Výstavba 
VEKS nie je len v zauJme spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ale aj s 
poukazom 
na Národnú stratégiu pre širokopásmový prístup v SR, ktorá bola schválená 
uznesením vlády 
SR Č. 136 z 2. marca 2011 vo verejnom záujme. Stratégia nadväzuje na 
Národnú politiku pre elektronické komunikácie schválenú uznesením vlády SR Č. 360 z 13. 
mája 
2009, Stratégiu informatizácie schválenú uznesením vlády SR Č. 742 z 21. októbra 2009 
a na úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ, z medzinárodných zmlúv a z členstva v 
medzinárodných organizáciách. Jednou z priorít tejto stratégie v sektore elektronických 
komunikácií podporujúcou jej 
napÍiianie je aj prístup k sieťam, zdôraúíujúc podporu investícií 
súkromných 
spoločností do nových komunikačných infraštruktúr. 
Neoddeliteľnou súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete sú vedenia sietí 
mobilných 
aj fixných, ktorými sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické 
vybavenie územia, 
najmä nadzemné a podzemné vedenia, dial'kové a miestne prenosové 
systémy, káblové 
distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených 
prostriedkov, ktorými sú okrem iného fyzická infraštruktúra a iné zariadenia alebo prvky 
súvisiace so 
sieťou, alebo službou ktoré umožiiujú alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom takejto siete 
alebo takejto služby. 
Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ako podnik podľa§ 66 ods. l písm. a) ZEK oprávnená 
vo verejnom záujme 
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete (§ 2 ods. l a 2 ZEK) a stavať ich 
vedenia 
(§ 2 ods. 14 ZEK) na cudzej nehnuteľnosti. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: MsÚ Prešov -Odbor 
hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov-Odbor D, ŽP, MsÚ Prešov-OSMM, MsÚ Prešov
Organizačný odbor -OKS, OÚ Prešov -Odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov -Odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, DPMP, a.s., Krajský pamiatkový úrad Prešov, , 
O.S.V.O.Comp, a.s., IL s.r.o., VSD, a.s., SPP-Distribúcia,a.s., Slovak Telekom, a.s., VVS, 
a.s., 
Orange Slovensko, a.s., UPC Broadband Slovakia s.r.o., , Eltodo, a.s., Sitel s.r.o. 
7 
CondorNet s.r.o., Seps, a.s., Slovenská správa ciest, OR HaZZ v Prešove,., R.Ú.V.Z. Prešov, 
Ministerstvo 
Obrany SR, Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Prešov,. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej 
časti 
rozhodnutia. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta 
Prešov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, 
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia. 
Poučenie 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená 
na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov, mesta Veľký 
Šariš a obce Gregorovce. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dľí.om doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s§ 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení 
jeho noviel deľí., keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deľí. pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto 
je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
8 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola 
vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola 
zvesená z úradnej tabuli mesta 
Pt·ešov. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola 
vyvesená na úradnej tabuli mesta Vel'ký Šariš. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola 
zvesená z úradnej tabuli mesta Vel'ký Šariš. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola 
vyvesená na úradnej tabuli obce Gregorovce. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola 
zvesená z úradnej tabuli obce Gregorovce. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)