Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Peter Kováč naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101146087/2019 
Dátum: 15.05.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
13. os. zn 
Vyvesené dňa---------
'!v&!!tm~ tf;\a -----------
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Peter Kováč 
Naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592 l l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100937384/2019 zo dňa 23.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100937384/2019 zo dňa 23.04.2019 verejnou vyhláškou 
podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 
15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č.509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~~/ ~~ 
............ ~ ....................................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)