Rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

Rozhodnutie

23.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Prot. č.: SÚ/15914/2019-La 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Rozhodnutie 
Vyvesene ai1a __ _..;;:;,2..;.:3·_..;.:05:.:.. • ....:7:.::·]....: .. '1:.._ __ 
Zvesené rr a ------------------~ 
080 O l Prešov 
V 
Prešove dňa: 15.05. 2019 
o predÍžení platnosti územného 
rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov
Aktivita l" 
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 22.11.2006 pod prot. č. 
P/2006/301 -Tu rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne 
protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -Aktivita l", ktorá bola umiestnená 
v kat. úz. Haniska a 
Prešov. 
Mesto Prešov, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku 
š. p. OZ Košice 
predlžuje 
platnosť územného rozhodnutia v termíne do 14.05.2021. 
Ku stavebnému povoleniu je potrebné 
riešiť l. Mesto Prešov, odbor hlavného architekta s vydaním predÍženia platnosti územného 
rozhodnutia súhlasí a v 
ďalšom stupni spracovania dokumentácie v zmysle regulatívu 
RL 2.3 Povrchové vody záväznej 
časti UPN mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 
2017 žiada: Úpravy vodných tokov majú byť prevažne prírodného charakteru 
so započítaním zvýšenej drsnosti pre výsadbu sprievodnej zelene. Základný profil má byť 
dimenzovaný na max. prietok Q
20, 
celkový koridor dimenzovaný na storočnú vodu 
Q10o. Riešenie bermy má umožňovať rekreačné využitie priestoru medzi upravenými 
brehmi toku. Doložiť súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín v kolízii so 
stavbou. 
2. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 
vodnej správy s vydaním predÍženia platnosti územného rozhodnutia súhlasí 
s pripomienkou: k stavebnému konaniu 
je potrebné rozhodnutie podľa § 16a ods. l 
zákona 
č. 364/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice so sídlom Ďumbierska 14, 
Košice podal 
dňa 28. ll. 2016 žiadosť o predÍženie platnosti územného rozhodnutia 
o umiestnení líniovej stavby: 
"Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
2 
Podprojekt 3 Prešov -Aktivita l", v katastrálnych územiach Prešov a Haniska. Rozhodnutie 
o umiestnení líniovej stavby: 
"Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
Podprojekt 
3 Prešov -Aktivita l", vydal dňa 22. ll. 2006 tunajší stavebný úrad pod prot. č. 
P/2006/301 -Tu. 
Žiadatel' požiadal stavebný úrad o predÍženie platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby z dôvodu a to, že sú nevyriešené majetkoprávne 
vzťahy k podaniu žiadosti 
o vodoprávne povolenie. 
Mesto 
Prešov, stavebný úrad v súlade s ustanovením§ 36 stavebného zákona oznámil 
dňa 26.11.2018 začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 
účastníkom konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s 
miestnym 
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 23.01.2019. 
Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou 
v súlade s 
§ 26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením § 36 
ods. 4) stavebného zákona, nakol'ko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby. 
Správny orgán oznámi 
začatie stavebného konania po majetkoprávnom usporiadaní 
všetkých nehnutel'ností, potrebných pre jednotlivé aktivity a to verejnou vyhláškou. 
Stavebný úrad posúdil dôvod, uvedený 
navrhovateľom a pretože sa nezmenili 
predpoklady, za ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti 
navrhovateľa 
vyhovel, pričom podmienky stanovené v rozhodnutí o umiestnení stavby prot. č. P/2006/301-
Tu zo dňa 22.11.2006 ostávajú v platnosti aj naďalej. 
Poučenie: 
Podľa § 42 ods. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 
V súlade s ustanovením § 42 ods. 2) stavebného zákona toto Ózemné rozhodnutie 
o predÍžení platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby sa oznámi verejnou vyhláškou. 
Doručenie sa uskutoční vyvesením rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia 
na 
15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a na 15 dní na úradnej tabuli Obce Haniska. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní podať na Mesto Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 
54 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 
4 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie predÍženia územného rozhodnutia o 
umiestnení líniovej inžinierskej stavby, bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
2 3. U~. ?J"J 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestsl(ý úrad 
...................... HJ 1 ·.i:.. :z .............. .. 
~~8i~HkK _po8}5esv 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie predÍženia územného rozhodnutia o 
umiestnení líniovej inžinierskej stavby, bola zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlav á· 
·························~~&R~ľ~~~i'v···· 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)