Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

24.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

        2, 
m:: n, .. J 
4. \!j, l) . 
Vyvesené cila-----------, , v 
OKRESNY URAD PRESOV 
zvesené dňa -------n:oaoor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2/2019/19504/57517/ŠSS-DA 
Platí 
aj pre spisy č.: 2019/27118 a 27121. 
Vec 
V Prešove: 22.05.2019 
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní -informácia 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný 
vyvlastňovací orgán podľa § 7 ods. l zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov 
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len "zákon o vyvlastňovaní"), podľa § l O ods. l zákona o vyvlastňovaní 
informuje verejnosť, že dňa 28.03.2019 boli začaté tri vyvlastňovacie konania pre stavbu 
"1971-R4 Prešov-Severný obchvat". 
Podľa § l O ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné 
informácie: a) prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, 
b) vyvlastniteľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MPV PO-združenie, zastúpené: Ing. Peter Cengel 
-
GEOFLEX-katastrálna zememeračská služba, Gemerská 3, 040 ll Košice, 
c) katastrálne územie: 
Prešov, d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. C KN č. 14035/173, 
14035/92. 
Podľa § l O ods. l zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán je povinný informovať 
verejnosť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle o začatí vyvlastňovacieho konania 
do siedmich dní od 
doručenia návrhu a o skončení vyvlastňovacieho konania do siedmich dní od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. Podľa § l O ods. 3 tohto zákona, uvedenú informácie podľa odseku 2 zverejní na svojej 
úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho 
má zriadené, v ktorej katastrálnom území 
sa 
vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza. 
Informácia o 
začatí vyvlastňovacích konaní bude zverejnená na úradnej tabuli Okresného 
úradu 
Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov, na webovom sídle Okresného úradu Prešov 
"Úradná tabuľa", na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho má 
zriadené Okresný úrad Prešov 
· odbor výstavby a b '3j politiky 
Zverejnené dňa: 
1
9KRESNÝ 
URAD 
PREŠOV 
h'iiĽSTO PREŠOV 
Mestsh:ý úrad 
Hlavná č. 73 
O~WOI PREŠOV 
- 1-
Telefón 
+421/51/708 23 56 
+421/51/708 23 82 
Fax 
+421/51/773 
26 63 
Námestie mi ru 3 
J . 061 (~
1
~reš v 
_./u CtlťA i~/1 
Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
E-mail Internet 
Anna.Dovalova@minv.sk www.minv.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)