Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1/68 Prešov, odbočka Škultétyho- ZVL".

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

24.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        L q, L'"J. l J J 
Vyvesené dňa---------
, , v 
zvesené r1~a --------==O"""'KR-= ESNY URAD PRESOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2/2019/18229/55024/ŠSS-DA V Prešove: 17.05.2019 
Vec 
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania -informácia 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný 
vyvlastňovací orgán podľa § 7 ods. l zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov 
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k 
nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
(ďalej len "zákon o vyvlastňovaní"), podľa § l O ods. l zákona o 
vyvlastňovaní informuje verejnosť, že dňa 21.03.2019 bolo začaté vyvlastňovacie konanie pre stavbu 
"1/68 Prešov, odbočka Škultétyho-ZVL". 
Podľa § l O ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné 
informácie: 
a) 
účel vyvlastnenia: prechod vlastníckeho práva k pozemku, 
b) 
vyvlastniteľ: Slovenská republika-Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 
19 Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 Ol Košice, 
c) katastrálne územie: Solivar, 
d) parcelné 
čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. E KN č. 25711. 
Podľa § lO ods. l zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán je povinný informovať 
verejnosť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle o začatí 
vyvlastňovacieho konania 
do siedmich dní 
od doručenia návrhu a o skončení vyvlastňovacieho konania do siedmich dní od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. 
Podľa § l O ods. 3 tohto zákona, uvedenú informácie podľa odseku 2 zverejní na svojej 
úradnej tabuli a 
na svojom webovom sídle obec, ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území 
sa 
vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza. 
Informácia 
o začatí vyvlastňovacieho konania bude zverejnená na úradnej tabuli 
Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov, na webovom sídle Okresného úradu 
Prešov "Úradná tabuľa", na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak 
ho 
má zriadené. 
Zverejnené 
dňa: 
1
9KRESNÝ URAD 
PREŠOV 
MESTO REŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080 O l p R E Š O V 
2 
l, f'[ -la 1 · ·] 
4. ľJ. l) 
Telefón 
+421/51/708 23 56 
+421/51/708 23 82 
Fax 
+421/51/773 26 63 
· , :-..,ý úrad Prešov 
~.,. .. Mi: ~ y: " v by a bytovej politiky 
Itl stle mieru 3 / 
081 92 Pre§ov 
~1v~1~(JJ7 
Ing. 
Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
E-mail Internet 
Anna.Dovalova@minv.sk www.minv.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)