Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Danke Janovčíkovej bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
2 ''· cr1 zn 
Vyvesene dňa __________ _ 
?v~~~~"" l'lHa ---------
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše 
číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
24.5.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov oznamuje 
Danke Janovčíkovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. MESTO PR · ŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 7 
lP OV 
Mgr. Ľu a ečl<ová 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)