Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, MARFI PLUS s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1 080 01 Prešov, NIKOEX s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 4, 080 06 Prešov, MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912/14, 080 06 Prešov, NOVATURIENT SE Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 121 , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101238624/2019 
Dátum: 23.05.2019 
Vyvesené dňa ____ 2_4.;.., ....:{....:\:.........._'·;..:··~, __ _ 
Zvesené dňa---------== 
DAGOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MA YSTER CENTRUM SK, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 101145877/2019 zo dňa 15.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101145877/2019 zo dňa 15.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa 
vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l /' 
~~ 
........... /..~ ............................... . 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101156456/2019 
Dátum: 16.05.2019 
14. D5. 7J J 
Vyvesene dňa, ________ _ 
Zvesené rl~~ -----------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MA YSTER CENTRUM SK, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 100972463/2019 zo dňa 25.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100972463/2019 zo dňa 25.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii 
č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/' 
%/ 
........ Z.. ....................................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101154712/2019 
Dátum: 
16.05.2019 
2' 05 "
1'
'] 
Vyvesené dňa ____ .. __ . _L_; ___ _ 
Zvesené dňa ____________________ __ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARFI PLUS s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 
l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100969844/2019 zo dňa 25.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100969844/2019 zo dňa 25.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
.-4 
.......... ~~························· 
JUDr. V alé ria Žabec ká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
.. ~ ... ~,, 
+ + 
• < 
'ô ~ 
" 
. 
Číslo: 101157013/2019 
Dátum: 16.05.2019 
2 4. v~. zrJ 
Vyvesené dna __________ _ 
Zvesené dňa --------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: NIKOEX s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Šebastovská 4, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 100969096/2019 zo dňa 25.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100969096/2019 zo dňa 25.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
-
.. 
r 
l 
. ......... ~f:5~~ ..................... . 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101151770/2019 
Dátum: 16.05.2019 
2 4. 05. lJ J 
Vyvesené dňa----------
ZvesenP. riň~-----------
DAGOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MOTOR TRADE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912 
l 14, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 100968482/2019 zo dňa 16.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100968482/2019 zo dňa 16.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
A // 
............. .c.-~ ........................... .. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101152975/2019 
Dátum: 16.05.2019 
24 G5. 2YJ 
lifVtJ:::cn~ ~i.~---------
Zvesenédfla ___________________ __ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: NOV ATURIENT SE 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
121, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100969583/2019 zo dňa 25.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100969583/2019 zo dňa 25.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~// 
.............. C: ................................. .. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)