Oznámenie miesta uloženia písomnosti: RNDr. Gabriel Vitovič, naposledy bytom 07612 Slivník.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 7 ns. zn 
Vyvesené dna _________ _ 
ZvesenP. dňa --------==-o;;;;;o;;;~-
MESTO PREŠOV MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2273/2019 Prešov, 23. 5. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
RNDr. Gabriel Vitovič 
naposledy bytom 07612 Slivník 
Písomnosť č. k. EX 2273/2019 zo dňa 17.05.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. 
k. EX 2273/2019 zo dňa 17.05.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
,!-
~ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)