Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        z 7 u~ , n 
Vy\'e~ené c!Ha----~!r~.".., -m~Er".-i!JJ=~.p"... ____ .. 
Číslo: 101247044/2019 
Dátum: 24.05.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Anton Hrin 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101245485/2019 zo dňa 23.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Presov . 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov čís
l 101245485/2019 zo dňa 23.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
skorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancel
árii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
MESTO PPS·~._,", 
Mcstsl-ý ú rad 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E š 0 y 
-1-
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
1 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
2 7 03. zn 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)