Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l. l. ·'• j 
Vyvesené dna~ ... -,--· 
Číslo: 101194927/2019 
Dátum: 
20.05.2019 
Zvesené dň~ 
DAGOVÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 
O l Bratislava -mestská časť Staré Mesto 
Písomnosť č. 10118670112019 zo dňa 20.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na 
pobočke ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná adresa: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní II. Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava 
číslo 101186701/2019 zo dňa 20.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si -moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná 
adresa: 
Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II. Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 
89 Bratislava. v kancelárii 
č. 325 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
-
~ 
.......... H.zl; . 
Ing. Katarína Švihranová 
riaditeľ o boru správy daní II. 
t 
·' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)