Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 8. 05. 2.ľJ 
V .
d. Ltz ·sa sz 
yvesene na _________ _ 
ZvesenP. riň~-----------
Číslo: 101234368/2019 
Dátum: 23.05.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Bušek 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 
Ol Prešov 
Písomnosť č. 101192935/2019 zo dňa 20.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 101192935/2019 zo dňa 20.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže 
uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 206 
v úradnýCh iloelmácll. 
Toto 
oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
l MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-1-
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... . 
(uviesť mie:5to vyvesenia) 
2 B. os. ?:n 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)