Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)